سرورهای VDS - VMware

سفارشی

سرورهای نیمه اختصاصی VMware
با انتخاب سخت افزار از سوی مشتری

میکروتیک خارج کشور VMWARE