وبینار - شرکتی

14,000,000 ریال
ماهانه
 • 200 کاربر تعداد کاربر
 • اختصاصی نوع سرور
 • 8 گیگ حافظه
 • 200 گیگ میزان فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 1 گیگ پورت
سیستم آموزش آنلاین - شرکتی

وبینار - آموزشگاهی

26,400,000 ریال
ماهانه
 • 1000 کاربر تعداد کاربر
 • اختصاصی نوع سرور
 • 32 گیگ حافظه
 • 500 گیگ میزان فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 3 گیگ پورت
سیستم آموزش آنلاین - آموزشگاهی
پلن دانشگاهی

وبینار - دانشگاهی

44,400,000 ریال
ماهانه
 • 10000 کاربر تعداد کاربر
 • اختصاصی نوع سرور
 • 64 گیگ حافظه
 • 1000 گیگ میزان فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 10 گیگ پورت
سیستم آموزش آنلاین - پلن دانشگاهی

کلاس نامحدود 30 نفره

3,500,000 ریال
ماهانه
سرور اشتراکی خارج کشور
تا 30 کاربر همزمان
زمان برگزاری نامحدود
صبط جلسات نامحدود
تعداد ایجاد زیراتاق نامحدود

کلاس نامحدود 50 نفره

8,400,000 ریال
ماهانه
سرور اشتراکی داخل کشور
تا 50 کاربر همزمان
زمان برگزاری نامحدود
صبط جلسات نامحدود
تعداد ایجاد زیراتاق نامحدود

کلاس نامحدود 100 نفره

10,500,000 ریال
ماهانه
سرور اشتراکی داخل کشور
تا 100 کاربر همزمان
زمان برگزاری نامحدود
صبط جلسات نامحدود
تعداد ایجاد زیراتاق نامحدود