پکیج کامل نمایندگی

7,840,000 ریال
ماهانه

10 گیگ نمایندگی خارج لینوکس
10 گیگ نمایندگی ایران لینوکس
10 گیگ نمانیدگی ویندوز ایران
10 گیگ نمایندگی ویندوز خارج