ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.


جستجو...

دامنه ها باید با یک حرف یا عدد شروع شوند and be between and characters in length

:domain برای ثبت ازاد نیست.

تبریک! آزاد است!

اطلاعات تماس
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

فروش
.com
3,406,800ریال
.co
10,020,000ریال
.ir
149,000ریال
ویژه
.info
5,678,000ریال
.org
4,108,200ریال
ویژه
.site
10,020,000ریال
ویژه
.online
13,026,000ریال
.shop
11,690,000ریال
دامنه های پیشنهادی
در حال بررسی سایر پیشنهادات
ویژه جدید فروش

امکان پیشنهاد دامنه ممکن است همیشه در دسترسی . Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.com فروش
3,406,800ریال
1 سال
3,406,800ریال
1 سال
3,406,800ریال
1 سال
.af
38,076,000ریال
1 سال
38,076,000ریال
1 سال
38,076,000ریال
1 سال
.am
N/A
N/A
N/A
.art
4,676,000ریال
1 سال
4,676,000ریال
1 سال
4,676,000ریال
1 سال
.blog
N/A
N/A
N/A
.net
4,008,000ریال
1 سال
4,008,000ریال
1 سال
4,008,000ریال
1 سال
.org
4,108,200ریال
1 سال
4,108,200ریال
1 سال
4,108,200ریال
1 سال
.ir
149,000ریال
1 سال
149,000ریال
1 سال
149,000ریال
1 سال
.info ویژه
5,678,000ریال
1 سال
5,678,000ریال
1 سال
5,678,000ریال
1 سال
.biz ویژه
5,010,000ریال
1 سال
5,010,000ریال
1 سال
5,010,000ریال
1 سال
.name
3,340,000ریال
1 سال
3,340,000ریال
1 سال
3,340,000ریال
1 سال
.in فروش
4,676,000ریال
1 سال
4,676,000ریال
1 سال
4,676,000ریال
1 سال
.asia
5,010,000ریال
1 سال
5,010,000ریال
1 سال
5,010,000ریال
1 سال
.ws
10,020,000ریال
1 سال
10,020,000ریال
1 سال
10,020,000ریال
1 سال
.link
3,173,000ریال
1 سال
3,173,000ریال
1 سال
3,173,000ریال
1 سال
.tv
14,128,200ریال
1 سال
14,128,200ریال
1 سال
14,128,200ریال
1 سال
.mobi
6,045,400ریال
1 سال
6,045,400ریال
1 سال
6,045,400ریال
1 سال
.tel
4,676,000ریال
1 سال
4,676,000ریال
1 سال
4,676,000ریال
1 سال
.eu
3,340,000ریال
1 سال
3,340,000ریال
1 سال
3,340,000ریال
1 سال
.me ویژه
7,348,000ریال
1 سال
7,348,000ریال
1 سال
7,348,000ریال
1 سال
.mn
N/A
N/A
N/A
.cc
4,342,000ریال
1 سال
4,342,000ریال
1 سال
4,342,000ریال
1 سال
.bz
12,107,500ریال
1 سال
12,107,500ریال
1 سال
12,107,500ریال
1 سال
.co
10,020,000ریال
1 سال
10,020,000ریال
1 سال
10,020,000ریال
1 سال
.co.ir
149,000ریال
1 سال
149,000ریال
1 سال
149,000ریال
1 سال
.net.ir
149,000ریال
1 سال
149,000ریال
1 سال
149,000ریال
1 سال
.org.ir
149,000ریال
1 سال
149,000ریال
1 سال
149,000ریال
1 سال
.ac.ir
149,000ریال
1 سال
149,000ریال
1 سال
149,000ریال
1 سال
.gov.ir
149,000ریال
1 سال
149,000ریال
1 سال
149,000ریال
1 سال
.id.ir
149,000ریال
1 سال
149,000ریال
1 سال
149,000ریال
1 سال
.sch.ir
149,000ریال
1 سال
149,000ریال
1 سال
149,000ریال
1 سال
.co.in
N/A
N/A
N/A
.net.in
N/A
N/A
N/A
.org.in
N/A
N/A
N/A
.gen.in
N/A
N/A
N/A
.firm.in
N/A
N/A
N/A
.ind.in
N/A
N/A
N/A
.co.uk
3,674,000ریال
1 سال
3,674,000ریال
1 سال
3,674,000ریال
1 سال
.me.uk
2,828,980ریال
1 سال
2,932,520ریال
1 سال
2,932,520ریال
1 سال
.org.uk
2,828,980ریال
1 سال
2,932,520ریال
1 سال
2,932,520ریال
1 سال
.org.nz
17,675,280ریال
1 سال
17,675,280ریال
1 سال
17,675,280ریال
1 سال
.net.nz
17,675,280ریال
1 سال
17,675,280ریال
1 سال
17,675,280ریال
1 سال
.co.nz
7,014,000ریال
1 سال
7,014,000ریال
1 سال
7,014,000ریال
1 سال
.de
3,340,000ریال
1 سال
3,340,000ریال
1 سال
3,340,000ریال
1 سال
.be
5,237,120ریال
1 سال
3,216,420ریال
1 سال
5,237,120ریال
1 سال
.es
3,340,000ریال
1 سال
3,340,000ریال
1 سال
3,340,000ریال
1 سال
.ca
6,680,000ریال
1 سال
6,680,000ریال
1 سال
6,680,000ریال
1 سال
.com.co
5,010,000ریال
1 سال
5,010,000ریال
1 سال
5,010,000ریال
1 سال
.net.co
6,509,660ریال
1 سال
6,509,660ریال
1 سال
6,509,660ریال
1 سال
.com.au
5,010,000ریال
1 سال
5,010,000ریال
1 سال
5,010,000ریال
1 سال
.net.au
12,124,200ریال
2 سال
12,124,200ریال
2 سال
12,124,200ریال
2 سال
.ru
14,549,040ریال
1 سال
14,549,040ریال
1 سال
14,549,040ریال
1 سال
.cn.com
17,675,280ریال
1 سال
17,675,280ریال
1 سال
17,675,280ریال
1 سال
.no.com
17,167,600ریال
1 سال
17,167,600ریال
1 سال
17,167,600ریال
1 سال
.pro
7,014,000ریال
1 سال
7,014,000ریال
1 سال
7,014,000ریال
1 سال
.ae
15,030,000ریال
1 سال
15,030,000ریال
1 سال
15,030,000ریال
1 سال
.at
5,010,000ریال
1 سال
5,010,000ریال
1 سال
5,010,000ریال
1 سال
.center
6,346,000ریال
1 سال
6,346,000ریال
1 سال
6,346,000ریال
1 سال
.company جدید
3,006,000ریال
1 سال
3,006,000ریال
1 سال
3,006,000ریال
1 سال
.digital
8,560,420ریال
1 سال
8,560,420ریال
1 سال
8,560,420ریال
1 سال
.academy
10,020,000ریال
1 سال
10,020,000ریال
1 سال
10,020,000ریال
1 سال
.gallery
7,014,000ریال
1 سال
7,014,000ریال
1 سال
7,014,000ریال
1 سال
.it
7,314,600ریال
1 سال
7,314,600ریال
1 سال
7,314,600ریال
1 سال
.fund
13,814,240ریال
1 سال
13,814,240ریال
1 سال
13,814,240ریال
1 سال
.news
8,016,000ریال
1 سال
8,016,000ریال
1 سال
8,016,000ریال
1 سال
.tech
18,370,000ریال
1 سال
18,370,000ریال
1 سال
18,370,000ریال
1 سال
.pw
5,237,120ریال
1 سال
5,237,120ریال
1 سال
5,237,120ریال
1 سال
.space
2,902,460ریال
1 سال
2,902,460ریال
1 سال
2,902,460ریال
1 سال
.xyz ویژه
4,008,000ریال
1 سال
4,008,000ریال
1 سال
4,008,000ریال
1 سال
.services
8,560,420ریال
1 سال
8,560,420ریال
1 سال
8,560,420ریال
1 سال
.holding
14,549,040ریال
1 سال
14,549,040ریال
1 سال
14,549,040ریال
1 سال
.download
10,020,000ریال
1 سال
10,020,000ریال
1 سال
10,020,000ریال
1 سال
.club
5,344,000ریال
1 سال
5,344,000ریال
1 سال
5,344,000ریال
1 سال
.cloud
8,016,000ریال
1 سال
8,016,000ریال
1 سال
8,016,000ریال
1 سال
.green
24,048,000ریال
1 سال
24,048,000ریال
1 سال
24,048,000ریال
1 سال
.uk
3,674,000ریال
1 سال
3,674,000ریال
1 سال
3,674,000ریال
1 سال
.shop
11,690,000ریال
1 سال
11,690,000ریال
1 سال
11,690,000ریال
1 سال
.site ویژه
10,020,000ریال
1 سال
10,020,000ریال
1 سال
10,020,000ریال
1 سال
.website
8,016,000ریال
1 سال
8,016,000ریال
1 سال
8,016,000ریال
1 سال
.online ویژه
13,026,000ریال
1 سال
13,026,000ریال
1 سال
13,026,000ریال
1 سال
.photography
6,680,000ریال
1 سال
6,680,000ریال
1 سال
6,680,000ریال
1 سال
.wiki
8,350,000ریال
1 سال
8,350,000ریال
1 سال
8,350,000ریال
1 سال
.life
10,020,000ریال
1 سال
10,020,000ریال
1 سال
10,020,000ریال
1 سال
.store
18,370,000ریال
1 سال
18,370,000ریال
1 سال
18,370,000ریال
1 سال
.us
4,008,000ریال
1 سال
4,008,000ریال
1 سال
4,008,000ریال
1 سال
.agency
7,682,000ریال
1 سال
7,682,000ریال
1 سال
7,682,000ریال
1 سال
.actor
N/A
N/A
N/A
.apartments
N/A
N/A
N/A
.auction
N/A
N/A
N/A
.audio
N/A
N/A
N/A
.band
N/A
N/A
N/A
.lol
N/A
N/A
N/A
.love
N/A
N/A
N/A
.mba
N/A
N/A
N/A
.market
10,688,000ریال
1 سال
10,688,000ریال
1 سال
10,688,000ریال
1 سال
.money
N/A
N/A
N/A
.bar
N/A
N/A
N/A
.bike
N/A
N/A
N/A
.bingo
N/A
N/A
N/A
.boutique
N/A
N/A
N/A
.black
N/A
N/A
N/A
.blue
N/A
N/A
N/A
.business
3,340,000ریال
1 سال
3,340,000ریال
1 سال
3,340,000ریال
1 سال
.cafe
10,020,000ریال
1 سال
10,020,000ریال
1 سال
10,020,000ریال
1 سال
.camera
N/A
N/A
N/A
.camp
18,370,000ریال
1 سال
18,370,000ریال
1 سال
18,370,000ریال
1 سال
.capital
N/A
N/A
N/A
.catering
N/A
N/A
N/A
.click
3,674,000ریال
1 سال
3,674,000ریال
1 سال
3,674,000ریال
1 سال
.clinic
N/A
N/A
N/A
.codes
N/A
N/A
N/A
.computer
N/A
N/A
N/A
.chat
N/A
N/A
N/A
.design
16,366,000ریال
1 سال
16,366,000ریال
1 سال
16,366,000ریال
1 سال
.diet
N/A
N/A
N/A
.domains
N/A
N/A
N/A
.email
N/A
N/A
N/A
.energy
N/A
N/A
N/A
.engineer
N/A
N/A
N/A
.expert
N/A
N/A
N/A
.education
N/A
N/A
N/A
.fashion
N/A
N/A
N/A
.finance
N/A
N/A
N/A
.fit
N/A
N/A
N/A
.fitness
N/A
N/A
N/A
.football
N/A
N/A
N/A
.gift
N/A
N/A
N/A
.gold
N/A
N/A
N/A
.graphics
N/A
N/A
N/A
.help
N/A
N/A
N/A
.holiday
N/A
N/A
N/A
.host
30,060,000ریال
1 سال
30,060,000ریال
1 سال
30,060,000ریال
1 سال
.international
7,014,000ریال
1 سال
7,014,000ریال
1 سال
7,014,000ریال
1 سال
.kitchen
N/A
N/A
N/A
.land
N/A
N/A
N/A
.legal
N/A
N/A
N/A
.network
6,680,000ریال
1 سال
6,680,000ریال
1 سال
6,680,000ریال
1 سال
.photo
N/A
N/A
N/A
.pizza
N/A
N/A
N/A
.plus
10,020,000ریال
1 سال
10,020,000ریال
1 سال
10,020,000ریال
1 سال
.press
N/A
N/A
N/A
.red
N/A
N/A
N/A
.rehab
N/A
N/A
N/A
.report
N/A
N/A
N/A
.rest
N/A
N/A
N/A
.rip
N/A
N/A
N/A
.run
N/A
N/A
N/A
.sale
N/A
N/A
N/A
.social
10,020,000ریال
1 سال
10,020,000ریال
1 سال
10,020,000ریال
1 سال
.shoes
N/A
N/A
N/A
.school
N/A
N/A
N/A
.style
N/A
N/A
N/A
.support
N/A
N/A
N/A
.taxi
N/A
N/A
N/A
.tennis
N/A
N/A
N/A
.technology
N/A
N/A
N/A
.tips
N/A
N/A
N/A
.tools
N/A
N/A
N/A
.toys
N/A
N/A
N/A
.town
N/A
N/A
N/A
.university
N/A
N/A
N/A
.video
N/A
N/A
N/A
.vision
N/A
N/A
N/A
.watch
N/A
N/A
N/A
.wedding
N/A
N/A
N/A
.work
N/A
N/A
N/A
.world
N/A
N/A
N/A
.yoga
N/A
N/A
N/A
.zone
N/A
N/A
N/A
.io
20,040,000ریال
1 سال
20,040,000ریال
1 سال
20,040,000ریال
1 سال
.build
N/A
N/A
N/A
.careers
N/A
N/A
N/A
.cash
N/A
N/A
N/A
.cheap
N/A
N/A
N/A
.city
6,680,000ریال
1 سال
6,680,000ریال
1 سال
6,680,000ریال
1 سال
.cleaning
N/A
N/A
N/A
.clothing
N/A
N/A
N/A
.coffee
10,020,000ریال
1 سال
10,020,000ریال
1 سال
10,020,000ریال
1 سال
.college
N/A
N/A
N/A
.cooking
N/A
N/A
N/A
.country
N/A
N/A
N/A
.credit
N/A
N/A
N/A
.date
N/A
N/A
N/A
.delivery
N/A
N/A
N/A
.dental
N/A
N/A
N/A
.discount
N/A
N/A
N/A
.fans
N/A
N/A
N/A
.equipment
N/A
N/A
N/A
.estate
N/A
N/A
N/A
.events
N/A
N/A
N/A
.exchange
N/A
N/A
N/A
.farm
N/A
N/A
N/A
.fish
N/A
N/A
N/A
.fishing
N/A
N/A
N/A
.flights
N/A
N/A
N/A
.florist
N/A
N/A
N/A
.flowers
N/A
N/A
N/A
.forsale
N/A
N/A
N/A
.furniture
N/A
N/A
N/A
.garden
N/A
N/A
N/A
.global
N/A
N/A
N/A
.guitars
N/A
N/A
N/A
.holdings
N/A
N/A
N/A
.institute
N/A
N/A
N/A
.live
8,016,000ریال
1 سال
8,016,000ریال
1 سال
8,016,000ریال
1 سال
.pics
N/A
N/A
N/A
.media
N/A
N/A
N/A
.pictures
N/A
N/A
N/A
.rent
N/A
N/A
N/A
.restaurant
N/A
N/A
N/A
.software
N/A
N/A
N/A
.systems
N/A
N/A
N/A
.theater
N/A
N/A
N/A
.trade
12,692,000ریال
1 سال
12,692,000ریال
1 سال
12,692,000ریال
1 سال
.trading
8,350,000ریال
1 سال
8,350,000ریال
1 سال
8,350,000ریال
1 سال
.webcam
N/A
N/A
N/A
.villas
N/A
N/A
N/A
.training
N/A
N/A
N/A
.tours
N/A
N/A
N/A
.tickets
N/A
N/A
N/A
.surgery
N/A
N/A
N/A
.surf
N/A
N/A
N/A
.solar
N/A
N/A
N/A
.ski
N/A
N/A
N/A
.singles
N/A
N/A
N/A
.rocks
N/A
N/A
N/A
.review
N/A
N/A
N/A
.marketing
N/A
N/A
N/A
.management
N/A
N/A
N/A
.loan
N/A
N/A
N/A
.limited
N/A
N/A
N/A
.lighting
N/A
N/A
N/A
.investments
N/A
N/A
N/A
.insure
N/A
N/A
N/A
.horse
N/A
N/A
N/A
.glass
15,030,000ریال
1 سال
15,030,000ریال
1 سال
15,030,000ریال
1 سال
.gives
N/A
N/A
N/A
.financial
N/A
N/A
N/A
.faith
N/A
N/A
N/A
.fail
N/A
N/A
N/A
.exposed
N/A
N/A
N/A
.engineering
N/A
N/A
N/A
.directory
N/A
N/A
N/A
.diamonds
N/A
N/A
N/A
.degree
N/A
N/A
N/A
.deals
N/A
N/A
N/A
.dating
N/A
N/A
N/A
.creditcard
N/A
N/A
N/A
.cool
N/A
N/A
N/A
.consulting
N/A
N/A
N/A
.construction
N/A
N/A
N/A
.community
N/A
N/A
N/A
.coach
N/A
N/A
N/A
.christmas
N/A
N/A
N/A
.cab
N/A
N/A
N/A
.builders
N/A
N/A
N/A
.bargains
N/A
N/A
N/A
.associates
N/A
N/A
N/A
.accountant
N/A
N/A
N/A
.ventures
N/A
N/A
N/A
.hockey
N/A
N/A
N/A
.hu.com
N/A
N/A
N/A
.eu.com
N/A
N/A
N/A
.co.com
N/A
N/A
N/A
.ac
N/A
N/A
N/A
.co.at
N/A
N/A
N/A
.com.de
N/A
N/A
N/A
.com.se
N/A
N/A
N/A
.condos
N/A
N/A
N/A
.contractors
N/A
N/A
N/A
.accountants
N/A
N/A
N/A
.ae.org
N/A
N/A
N/A
.africa.com
N/A
N/A
N/A
.ag
N/A
N/A
N/A
.ar.com
N/A
N/A
N/A
.auto
N/A
N/A
N/A
.bayern
N/A
N/A
N/A
.beer
N/A
N/A
N/A
.berlin
N/A
N/A
N/A
.bet
5,344,000ریال
1 سال
5,344,000ریال
1 سال
5,344,000ریال
1 سال
.bid
N/A
N/A
N/A
.bio
N/A
N/A
N/A
.blackfriday
N/A
N/A
N/A
.br.com
N/A
N/A
N/A
.car
N/A
N/A
N/A
.cards
10,020,000ریال
1 سال
10,020,000ریال
1 سال
10,020,000ریال
1 سال
.care
N/A
N/A
N/A
.cars
N/A
N/A
N/A
.casa
N/A
N/A
N/A
.ch
3,340,000ریال
1 سال
3,340,000ریال
1 سال
3,340,000ریال
1 سال
.church
N/A
N/A
N/A
.claims
N/A
N/A
N/A
.cn
N/A
N/A
N/A
.coupons
N/A
N/A
N/A
.cricket
N/A
N/A
N/A
.cruises
N/A
N/A
N/A
.cymru
N/A
N/A
N/A
.dance
N/A
N/A
N/A
.de.com
N/A
N/A
N/A
.democrat
N/A
N/A
N/A
.direct
N/A
N/A
N/A
.dog
N/A
N/A
N/A
.enterprises
N/A
N/A
N/A
.express
N/A
N/A
N/A
.family
N/A
N/A
N/A
.feedback
N/A
N/A
N/A
.foundation
N/A
N/A
N/A
.futbol
N/A
N/A
N/A
.fyi
N/A
N/A
N/A
.game
N/A
N/A
N/A
.gb.com
N/A
N/A
N/A
.gb.net
N/A
N/A
N/A
.gifts
N/A
N/A
N/A
.golf
N/A
N/A
N/A
.gr.com
N/A
N/A
N/A
.gratis
N/A
N/A
N/A
.gripe
N/A
N/A
N/A
.guide
N/A
N/A
N/A
.guru
N/A
N/A
N/A
.hamburg
N/A
N/A
N/A
.haus
N/A
N/A
N/A
.healthcare
N/A
N/A
N/A
.hiphop
N/A
N/A
N/A
.hiv
N/A
N/A
N/A
.hosting
N/A
N/A
N/A
.house
N/A
N/A
N/A
.hu.net
N/A
N/A
N/A
.immo
N/A
N/A
N/A
.immobilien
N/A
N/A
N/A
.in.net
N/A
N/A
N/A
.industries
N/A
N/A
N/A
.ink
N/A
N/A
N/A
.irish
N/A
N/A
N/A
.jetzt
N/A
N/A
N/A
.jp.net
N/A
N/A
N/A
.jpn.com
N/A
N/A
N/A
.juegos
N/A
N/A
N/A
.kaufen
N/A
N/A
N/A
.kim
N/A
N/A
N/A
.kr.com
N/A
N/A
N/A
.la
N/A
N/A
N/A
.lc
N/A
N/A
N/A
.lease
N/A
N/A
N/A
.li
N/A
N/A
N/A
.limo
N/A
N/A
N/A
.loans
N/A
N/A
N/A
.ltda
N/A
N/A
N/A
.maison
N/A
N/A
N/A
.memorial
N/A
N/A
N/A
.men
N/A
N/A
N/A
.mex.com
N/A
N/A
N/A
.moda
N/A
N/A
N/A
.mom
N/A
N/A
N/A
.mortgage
N/A
N/A
N/A
.net.uk
N/A
N/A
N/A
.ninja
N/A
N/A
N/A
.nl
3,674,000ریال
1 سال
3,674,000ریال
1 سال
3,674,000ریال
1 سال
.nrw
N/A
N/A
N/A
.nu
N/A
N/A
N/A
.or.at
N/A
N/A
N/A
.partners
N/A
N/A
N/A
.parts
N/A
N/A
N/A
.party
N/A
N/A
N/A
.pet
N/A
N/A
N/A
.photos
N/A
N/A
N/A
.pink
N/A
N/A
N/A
.place
N/A
N/A
N/A
.plc.uk
N/A
N/A
N/A
.plumbing
N/A
N/A
N/A
.productions
N/A
N/A
N/A
.properties
N/A
N/A
N/A
.property
N/A
N/A
N/A
.protection
N/A
N/A
N/A
.pub
N/A
N/A
N/A
.qc.com
N/A
N/A
N/A
.racing
N/A
N/A
N/A
.recipes
N/A
N/A
N/A
.reise
N/A
N/A
N/A
.reisen
N/A
N/A
N/A
.rentals
N/A
N/A
N/A
.repair
N/A
N/A
N/A
.republican
N/A
N/A
N/A
.reviews
N/A
N/A
N/A
.rodeo
N/A
N/A
N/A
.ru.com
N/A
N/A
N/A
.ruhr
N/A
N/A
N/A
.sa.com
N/A
N/A
N/A
.sarl
N/A
N/A
N/A
.sc
N/A
N/A
N/A
.schule
N/A
N/A
N/A
.science
N/A
N/A
N/A
.se
10,020,000ریال
1 سال
10,020,000ریال
1 سال
10,020,000ریال
1 سال
.se.com
N/A
N/A
N/A
.se.net
N/A
N/A
N/A
.security
N/A
N/A
N/A
.sh
N/A
N/A
N/A
.shiksha
N/A
N/A
N/A
.soccer
N/A
N/A
N/A
.solutions
N/A
N/A
N/A
.srl
N/A
N/A
N/A
.studio
10,020,000ریال
1 سال
10,020,000ریال
1 سال
10,020,000ریال
1 سال
.supplies
N/A
N/A
N/A
.supply
N/A
N/A
N/A
.tattoo
N/A
N/A
N/A
.tax
N/A
N/A
N/A
.theatre
N/A
N/A
N/A
.tienda
N/A
N/A
N/A
.tires
N/A
N/A
N/A
.today
N/A
N/A
N/A
.uk.com
N/A
N/A
N/A
.uk.net
N/A
N/A
N/A
.us.com
N/A
N/A
N/A
.us.org
N/A
N/A
N/A
.uy.com
N/A
N/A
N/A
.vacations
N/A
N/A
N/A
.vc
N/A
N/A
N/A
.vet
N/A
N/A
N/A
.viajes
N/A
N/A
N/A
.vin
N/A
N/A
N/A
.vip
6,680,000ریال
1 سال
6,680,000ریال
1 سال
6,680,000ریال
1 سال
.voyage
N/A
N/A
N/A
.wales
N/A
N/A
N/A
.wien
N/A
N/A
N/A
.win
N/A
N/A
N/A
.works
N/A
N/A
N/A
.wtf
N/A
N/A
N/A
.za.com
N/A
N/A
N/A
.gmbh
N/A
N/A
N/A
.salon
N/A
N/A
N/A
.ltd
N/A
N/A
N/A
.stream
N/A
N/A
N/A
.group
7,014,000ریال
1 سال
7,014,000ریال
1 سال
7,014,000ریال
1 سال
.radio.am
N/A
N/A
N/A
.fr
4,258,500ریال
1 سال
4,258,500ریال
1 سال
4,258,500ریال
1 سال
.my
N/A
N/A
N/A
.top
4,676,000ریال
1 سال
4,676,000ریال
1 سال
4,676,000ریال
1 سال
.games
N/A
N/A
N/A
.app
6,680,000ریال
1 سال
6,680,000ریال
1 سال
6,680,000ریال
1 سال
.nz
7,014,000ریال
1 سال
7,014,000ریال
1 سال
7,014,000ریال
1 سال
.com.tr
3,340,000ریال
1 سال
3,340,000ریال
1 سال
3,340,000ریال
1 سال
.net.tr
3,674,000ریال
1 سال
3,674,000ریال
1 سال
3,674,000ریال
1 سال
.org.tr
3,674,000ریال
1 سال
3,674,000ریال
1 سال
3,674,000ریال
1 سال
.biz.tr
2,338,000ریال
1 سال
2,338,000ریال
1 سال
2,338,000ریال
1 سال
.info.tr
2,338,000ریال
1 سال
2,338,000ریال
1 سال
2,338,000ریال
1 سال
.web.tr
2,338,000ریال
1 سال
2,338,000ریال
1 سال
2,338,000ریال
1 سال
.ist
10,688,000ریال
1 سال
10,688,000ریال
1 سال
10,688,000ریال
1 سال
.istanbul
11,356,000ریال
1 سال
11,356,000ریال
1 سال
11,356,000ریال
1 سال
.aero
26,720,000ریال
1 سال
26,720,000ریال
1 سال
26,720,000ریال
1 سال
.archi
23,380,000ریال
1 سال
23,380,000ریال
1 سال
23,380,000ریال
1 سال
.ie
10,020,000ریال
1 سال
10,020,000ریال
1 سال
10,020,000ریال
1 سال
.travel
41,750,000ریال
1 سال
41,750,000ریال
1 سال
41,750,000ریال
1 سال
.hospital
21,710,000ریال
1 سال
21,710,000ریال
1 سال
21,710,000ریال
1 سال
.health
26,720,000ریال
1 سال
26,720,000ریال
1 سال
26,720,000ریال
1 سال
.qa
15,030,000ریال
1 سال
8,350,000ریال
1 سال
15,030,000ریال
1 سال
.org.za
6,680,000ریال
1 سال
6,680,000ریال
1 سال
6,680,000ریال
1 سال
.dev
6,346,000ریال
1 سال
6,346,000ریال
1 سال
6,346,000ریال
1 سال
.team
10,688,000ریال
1 سال
10,688,000ریال
1 سال
10,688,000ریال
1 سال
.ai
63,460,000ریال
2 سال
63,460,000ریال
2 سال
63,460,000ریال
2 سال
.com.pt
10,020,000ریال
1 سال
10,020,000ریال
1 سال
10,020,000ریال
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده

Powered by WHMCompleteSolution