میکروتیک ابری خارج کشور

شروع از
4,480,000 ریال
ماهانه + 1,680,000 هزینه فعالسازی

1 Core
256MB RAM
6GB Space

MailServer [VZ4096]

شروع از
8,680,000 ریال
ماهانه + 5,600,000 هزینه فعالسازی

میل سرور
200 گیگ هاست
5T ترافیک ماهانه
4 گیگ
اختصاصی

MailServer [VZ2048]

شروع از
5,880,000 ریال
ماهانه + 5,600,000 هزینه فعالسازی

ایمیل سرور
100 گیگ فضا
ترافیک 2000 گیگ
حافظه 2 گیگ

NVME1

شروع از
8,760,000 ریال
ماهانه
 • RAM 1GB
 • HDD 15GB
 • CPU 1 core

NVME2

شروع از
9,040,000 ریال
ماهانه
 • RAM 2GB
 • HDD 15GB
 • CPU 2 core

NVME3

شروع از
9,376,000 ریال
ماهانه
 • RAM 4GB
 • HDD 30GB
 • CPU 2 core

NVME4

شروع از
12,960,000 ریال
ماهانه
 • RAM 8GB
 • HDD 60GB
 • CPU 4 core

NVME5

شروع از
16,544,000 ریال
ماهانه
 • RAM 12GB
 • HDD 100GB
 • CPU 4 core

NVME6

شروع از
21,920,000 ریال
ماهانه
 • RAM 16GB
 • HDD 125GB
 • CPU 4 core

NVME7

شروع از
26,400,000 ریال
ماهانه
 • RAM 24GB
 • HDD 200GB
 • CPU 8 cores

NVME8

شروع از
30,320,000 ریال
ماهانه
 • RAM 32GB
 • HDD 250GB
 • CPU 8 cores

VDS8

شروع از
30,264,000 ریال
ماهانه
 • RAM 32GB
 • HDD 1800GB
 • CPU 8 cores

VDS7

شروع از
28,192,000 ریال
ماهانه
 • RAM 24GB
 • HDD 1300GB
 • CPU 8 cores

VDS6

شروع از
21,472,000 ریال
ماهانه
 • RAM 16GB
 • HDD 900GB
 • CPU 4 core

VDS5

شروع از
18,112,000 ریال
ماهانه
 • RAM 12GB
 • HDD 750GB
 • CPU 4 core

VDS4

شروع از
16,096,000 ریال
ماهانه
 • RAM 8GB
 • HDD 450GB
 • CPU 2 core

VDS3

شروع از
11,168,000 ریال
ماهانه
 • RAM 4GB
 • HDD 200GB
 • CPU 2 core

VDS2

شروع از
7,808,000 ریال
ماهانه
 • RAM 2GB
 • HDD 100GB
 • CPU 2 core

VDS1

شروع از
7,192,000 ریال
ماهانه
 • RAM 1GB
 • HDD 80GB SATA
 • CPU 1 core