میکروتیک ابری خارج کشور

شروع از
5,360,000 ریال
ماهانه + 2,010,000 هزینه فعالسازی
1 Core
256MB RAM
6GB Space

MailServer [VZ4096]

شروع از
10,900,500 ریال
ماهانه + 6,700,000 هزینه فعالسازی
میل سرور
200 گیگ هاست
5T ترافیک ماهانه
4 گیگ
اختصاصی

MailServer [VZ2048]

شروع از
7,550,500 ریال
ماهانه + 6,700,000 هزینه فعالسازی
ایمیل سرور
100 گیگ فضا
ترافیک 2000 گیگ
حافظه 2 گیگ

NVME1

شروع از
11,295,000 ریال
ماهانه
 • RAM 1GB
 • HDD 15GB
 • CPU 1 core

NVME2

شروع از
11,630,000 ریال
ماهانه
 • RAM 2GB
 • HDD 15GB
 • CPU 2 core

NVME3

شروع از
12,032,000 ریال
ماهانه
 • RAM 4GB
 • HDD 30GB
 • CPU 2 core

NVME4

شروع از
16,320,000 ریال
ماهانه
 • RAM 8GB
 • HDD 60GB
 • CPU 4 core

NVME5

شروع از
20,608,000 ریال
ماهانه
 • RAM 12GB
 • HDD 100GB
 • CPU 4 core

NVME6

شروع از
27,040,000 ریال
ماهانه
 • RAM 16GB
 • HDD 125GB
 • CPU 4 core

NVME7

شروع از
32,400,000 ریال
ماهانه
 • RAM 24GB
 • HDD 200GB
 • CPU 8 cores

NVME8

شروع از
37,090,000 ریال
ماهانه
 • RAM 32GB
 • HDD 250GB
 • CPU 8 cores

VDS8

شروع از
37,023,000 ریال
ماهانه
 • RAM 32GB
 • HDD 1800GB
 • CPU 8 cores

VDS7

شروع از
34,544,000 ریال
ماهانه
 • RAM 24GB
 • HDD 1300GB
 • CPU 8 cores

VDS6

شروع از
26,504,000 ریال
ماهانه
 • RAM 16GB
 • HDD 900GB
 • CPU 4 core

VDS5

شروع از
22,484,000 ریال
ماهانه
 • RAM 12GB
 • HDD 750GB
 • CPU 4 core

VDS4

شروع از
20,072,000 ریال
ماهانه
 • RAM 8GB
 • HDD 450GB
 • CPU 2 core

VDS3

شروع از
14,176,000 ریال
ماهانه
 • RAM 4GB
 • HDD 200GB
 • CPU 2 core

VDS2

شروع از
10,156,000 ریال
ماهانه
 • RAM 2GB
 • HDD 100GB
 • CPU 2 core

VDS1

شروع از
9,419,000 ریال
ماهانه
 • RAM 1GB
 • HDD 80GB SATA
 • CPU 1 core