تغییر مالکیت دومین IR

250,000 ریال
شما می توانید از طریق این سرویس صاحب امتیاز دومین IR را تغییر دهید .
هزینه دریافت شده قابل برگشت نمی باشد . انتقال مالکیت دامنه باید به تایید سازمان ثبت دامنه های ایران برسد و با پرداخت هزینه بتنهایی ، به منزله تایید انتقال نخواهد بود.

نمایندگی دامنه

0 ریال
+ 5,500,000 هزینه فعالسازی
نمایندگی دامنه های بین المللی
پنل نمایندگی رایگان است و هزینه ای که پرداخت می کنید بابت اعتبار اولیه شما در پنل نمایندگی شما شارژ می شود .

backorder

13,750,000 ریال
If the backorder is successful, you get domain
سرویس بک اوردر سرویسی است که دامنه رزرو می کند و اگر شخص دیگری آنرا رزرو نکرده باشد ، به محض آزاد شدن دامنه ، برای شما ثبت می شود .


می توان سرویس بک اوردر را بهمراه مزایده تهیه کرد. بدین معنی که درصورتی که این دامنه توسط چندین نفر رزرو شده باشد ، شما را وارد مزایده می کند و به بالاترین پیشنهاد واگذار می گردد .

Backorder Lite

8,250,000 ریال
If the backorder is successful, you get domainUpon success, and if no other Backorders are placed on this domain.
درصورتی که این دامنه به مزایده نرفته باشد ، به اولین نفری که backorder lite کرده باشد ، این دامنه تعلق می گیرد.