کومبو ایران C1

شروع از
9,100,000 ریال
ماهانه
 • CPU 1core
 • RAM 1GB
 • HDD ( SATA) 240GB
 • HDD( SSD/NVME) 80GB

کومبو ایران C2

شروع از
11,690,000 ریال
ماهانه
 • CPU 1core
 • RAM 2GB
 • HDD ( SATA) 240GB
 • HDD( SSD/NVME) 80GB

کومبو ایران C3

شروع از
11,900,000 ریال
ماهانه
 • CPU 2core
 • RAM 4GB
 • HDD ( SATA) 300GB
 • HDD( SSD/NVME) 100GB

کومبو ایران C4

شروع از
16,100,000 ریال
ماهانه
 • CPU 4core
 • RAM 8GB
 • HDD ( SATA) 600GB
 • HDD( SSD/NVME) 200GB

کومبو ایران C5

شروع از
21,000,000 ریال
ماهانه
 • CPU 4core
 • RAM 12GB
 • HDD ( SATA) 900GB
 • HDD( SSD/NVME) 300GB

کومبو ایران C6

شروع از
24,850,000 ریال
ماهانه
 • CPU 4core
 • RAM 16GB
 • HDD ( SATA) 1350GB
 • HDD( SSD/NVME) 450GB

کومبو ایران C7

شروع از
32,900,000 ریال
ماهانه
 • CPU 8core
 • RAM 24GB
 • HDD ( SATA) 1800GB
 • HDD( SSD/NVME) 600GB

کومبو ایران C8

شروع از
40,600,000 ریال
ماهانه
 • CPU 8core
 • RAM 32GB
 • HDD ( SATA) 2400GB
 • HDD( SSD/NVME) 800GB

کومبو ایران C8 - VCENTER

شروع از
25,600,000 ریال
ماهانه
 • CPU 8core
 • RAM 32GB
 • HDD ( SATA) 2400GB
 • HDD( SSD/NVME) 800GB

C1

شروع از
12,300,000 ریال
ماهانه
 • CPU 1core
 • RAM 1GB
 • HDD ( SATA) 240GB
 • HDD( NVME) 80GB

C2

شروع از
12,635,000 ریال
ماهانه
 • CPU 1core
 • RAM 2GB
 • HDD ( SATA) 240GB
 • HDD( NVME) 80GB

C3

شروع از
13,640,000 ریال
ماهانه
 • CPU 2core
 • RAM 4GB
 • HDD ( SATA) 300GB
 • HDD( NVME) 100GB

C4

شروع از
20,809,000 ریال
ماهانه
 • CPU 4core
 • RAM 8GB
 • HDD ( SATA) 600GB
 • HDD( NVME) 200GB

C5

شروع از
27,040,000 ریال
ماهانه
 • CPU 4core
 • RAM 12GB
 • HDD ( SATA) 900GB
 • HDD( NVME) 300GB

C6

شروع از
32,400,000 ریال
ماهانه
 • CPU 4core
 • RAM 16GB
 • HDD ( SATA) 1350GB
 • HDD( SSD/NVME) 450GB

C7

شروع از
43,120,000 ریال
ماهانه
 • CPU 8core
 • RAM 24GB
 • HDD ( SATA) 1600GB
 • HDD( NVME) 600GB

C8

شروع از
55,649,000 ریال
ماهانه
 • CPU 8core
 • RAM 32GB
 • HDD ( SATA) 2400GB
 • HDD( NVME) 800GB