اخبار

کاهش قیمت ارز و سرویسها

  • 8th November 2020

بدلیل کاهش قیمت ارز ، سرویسهای خارج کشور و هزینه های ثبت دامنه  تا 20% کاهش قیمت داشتند . 

این تغییرات بر روی کلیه فاکتورها ایجاد شده و فیمت های سایت اعمال گردید. 

Continue reading