اخبار

مهم : دعوت به مشاركت در سيستم سنجش كيفيت سرويسها

  • 16th July 2022
رضايت شما مشتريان گرامي براي ما اهميت ويژه ای دارد . لذا  نسبت به طراحي و پیاده سازی سيستم سنجش رضايت مشتريان اقدام شده است و بدين وسيله تقاضا ميشود ، نسبت به ثبت وضعيت شاخص هاي رضايت براي هر ...
Continue reading