کاهش قیمت ارز و سرویسها

۱۸ آبان ۱۳۹۹

بدلیل کاهش قیمت ارز ، سرویسهای خارج کشور و هزینه های ثبت دامنه  تا 20% کاهش قیمت داشتند . 

این تغییرات بر روی کلیه فاکتورها ایجاد شده و فیمت های سایت اعمال گردید. 

Powered by WHMCompleteSolution