سفارشی

شروع از
6,555,000 ریال
ماهانه + 2,240,000 هزینه فعالسازی

سرورهای نیمه اختصاصی VMware
با انتخاب سخت افزار از سوی مشتری