سرورهای VDS - VMware

سفارشی

سرورهای نیمه اختصاصی VMware
با انتخاب سخت افزار از سوی مشتری

MicroTik Server

سرور میکروتیک
با انتخاب سخت افزار از سوی مشتری