مرکز آموزش

لیست مناطق و کدپستی مشهد  پرینت این مقاله

لیست مناطق مشهد

مشتریان گرامی می تواننند نقشه مشهد به همراه کدپستی ها را از داخل پنل پیامک خود دانلود کنند . اما در اینجا هم شماره ها بهمراه اسم خیابان گذاشته شده است . 

رديف

آدرس

كدپستي

تعداد

1

مشهد - خ سعدي

91336

902

2

مشهد - خ سراب

91337

912

3

مشهد - کوچه مخابرات-خ شيرازي

91346

1039

4

مشهد - خ امام رضا-بازار بزرگ

91349

217

5

مشهد - بازار شرشور

91357

910

6

مشهد - کوچه چهنو

91358

791

7

مشهد - کوچه فروغ

91359

572

8

مشهد - خ دانش - کامياب

91366

1705

9

مشهد - خ پيشاهنگ

91367

544

10

مشهد - خيابان امام خميني

91369

833

11

مشهد - خ جهانياني

91376

1025

12

مشهد - خ پاسداران

91377

4104

13

مشهد - خ رازي غربي - چمران

91378

558

14

مشهد - خ انقلاب اسلامي - ابن سينا

91379

1189

15

مشهد - خيابان دانشگاه

91388

817

16

مشهد - خ دانشگاه - کوچه غفوريان

91396

1319

17

مشهد - خ سنائي-قنادي

91397

1331

18

مشهد - خ طاهري - خ سنايي

91398

783

19

مشهد - خ مطهري شمالي - خ طاهري

91399

1164

20

مشهد - کوچه بهار -خ شيرازي

91436

1032

21

مشهد - خ آزادي -کوچه تکيه علي اکبريها

91437

1870

22

مشهد - کوچه نوغان-خ طبرسي

91438

782

23

مشهد - خ خواجه ربيع

91458

1875

24

مشهد - خ هاشمي نژاد

91459

1591

25

مشهد - بلوار راه اهن - خ ابوطالب - سيلو

91466

1928

26

مشهد - خ صدوقي - سيلو

91467

1602

27

مشهد - خيابان صدوقي -خير اباد

91469

3754

28

مشهد - خ ابوطالب - 20 متري

91476

2289

29

مشهد - خ شهيد استيکي-خ 20 متري

91478

2150

30

مشهد - خ مسلم-خ گاز

91479

1997

31

مشهد - خ گاز -خ رسالت

91486

1250

32

مشهد - خ رسالت-مسلم 5

91487

1489

33

مشهد - خ رسالت-مسلم 11

91488

1229

34

مشهد - خ رسالت -خ فتاح -خ شهيد دوستي

91489

5455

35

مشهد - خ شهيد محبي - جاده سيمان

91491

1216

36

مشهد - بزرگراه فجر-کوي بلال

91496

3822

37

مشهد - ميدان بار - خ قرباني - خ چهارده معصوم

91497

1881

38

مشهد - خ شهيد محبي - کوي فاطميه

91498

3453

39

مشهد - خ ازادي - شهرک سيمان - شهرک طالقاني - باغو - شهرک ازادي - کال نخودک

91499

2682

40

مشهد - کارمندان - 20 متري

91536

2271

41

مشهد - ريل راه اهن - خ محبوبه

91538

1700

42

مشهد - کوي اروميه-بلوار وحدت

91539

1479

43

مشهد - کوچه سياه اب - خ صفوي

91547

343

44

مشهد - کوچه عصارزاده

91548

859

45

مشهد - بلوار وحدت

91549

703

46

مشهد - خ طبرسي - علي مرداني

91556

1503

47

مشهد - خ طبرسي - پل ابوريحان

91557

2566

48

مشهد - خ طبرسي - خ علي مرداني

91558

2499

49

مشهد - خ طبرسي - خ مفتح

91559

2162

50

مشهد - گلشهر-12 متري روح آبا د

91561

1370

51

مشهد - خيابان طبرسي خ ميثم

91566

2950

52

مشهد - خ طبرسي - خ ميثم

91567

2739

53

مشهد - خ طا لقاني -جاره گلشهر

91569

1976

54

مشهد - جاده ابلق-پنجتن-گلشهر-خيابان نيزه

91571

1657

55

مشهد - تلگرد-خ دريا

91576

2419

56

مشهد - خ ميثم-تلگرد-خ دريا

91577

3294

57

مشهد - بلوار صد متري-خ پنجتن-خ درياي دوم

91578

3322

58

مشهد - خ بعثت -گلشور-خ عدالت

91579

2432

59

مشهد - التيمور

91581

956

60

مشهد - ريل راه اهن - حسين اباد کرمانيها

91586

628

61

مشهد - رسالت

91587

1429

62

مشهد - خ شهيد طرقي-بلوار صد متري (فجر)

91588

790

63

مشهد - خ حسين اباد

91589

173

64

مشهد - قلعه خيابان شمالي

91591

575

65

مشهد - کوي مهراباد

91596

2266

66

مشهد - خ بازه شيخ - سيل کال

91597

1041

67

مشهد - قلعه ساختمان - رجايي - خ کنه بيست - خ ابومسم

91598

2107

68

مشهد - ترمينال - خ منتظري - خ حافظ

91636

1431

69

مشهد - خ مهدي قايمي (المهدي) - خ 45 متري - خ بهشتي

91637

4804

70

مشهد - خ سيدي - خ بهشتي

91638

3993

71

مشهد - بزرگراه موسوي کلانتري - شهرک انقلاب - شهرک ابوذر - (مسير فشار قوي)

91639

2644

72

مشهد - ترمينال - خ رضا

91646

1950

73

مشهد - ترمينال - خ پروين اعتصامي

91649

302

74

مشهد - طرق (جاده به طرف فريمان)

91651

1605

75

مشهد - خ امام رضا

91656

4182

76

مشهد - خ حافظ

91657

2989

77

مشهد - بلوار فرودگاه - پادگان نيروي هوايي

91659

1648

78

مشهد - امام رضا

91666

2860

79

مشهد - بازار رضا - خ امام رضا

91667

2566

80

مشهد - خ شهيد صدر-خ 17 شهريور

91669

5578

81

مشهد - پل مصلي

91676

2834

82

مشهد - م مدرسه-ميلان اول-خ بني هاشم

91677

2226

83

مشهد - شهيد شيرودي-خ بني هاشم

91678

3979

84

مشهد - کوچه صدوقي - چهند - شهريور

91679

2991

85

مشهد - خ کشاورز-خ عدل خميني

91681

1195

86

مشهد - شهرک شهيد بهشتي-کوي آقا مصطفي

91686

3742

87

مشهد - خ محمد آباد

91687

2625

88

مشهد - خ کارمندان دوم

91688

1704

89

مشهد - ريل راه آهن

91689

310

90

مشهد - قلعه خيابان جنوبي

91691

311

91

مشهد - ميدان بار رضوي - جاده سرخس

91696

450

92

مشهد - کوي اميراباد - ميدان بار رضوي

91697

844

93

مشهد - خ عدل خميني-خ رجائي-قلعه ساختمان

91698

2408

94

مشهد - اداره کل پست - خ بستان

91736

4057

95

مشهد - خ بستان

91737

2255

96

مشهد - ترمينال - خ دهلاويه

91738

4249

97

مشهد - خ کوهسنگي

91746

6852

98

مشهد - ترمينال - خ امام خميني

91748

4037

99

مشهد - لشگر 77 - خيابان بيژن بردباري - خ سرباز نامجو

91749

1199

100

مشهد - خ جهان ارا - بزرگراه موسوي کلانتري

91756

2962

101

مشهد - خ رودکي - بلوار زکريا

91757

3690

102

مشهد - خ بهشتي

91758

2795

103

مشهد - بهشتي 53 - کوهسنگي

91759

3212

104

مشهد - خيابان احمد آباد -خ شهيد فلاحي

91766

4374

105

مشهد - خ طالقاني

91767

8241

106

مشهد - خ ابوذر غفاري

91768

5861

107

مشهد -شهرک طالقاني-وزارت سپاه-خيابان فضل بن شاذان

91769

2838

108

مشهد - بلوار صدا و سيما-اراضي نجفي

91771

4326

109

مشهد - لويزان

91773

140

110

مشهد - م فلسطين - باغ و موزه ملک اباد - شهرک نوفل - بلوار منتظري

91776

2344

111

مشهد - رضا شهر-خيابان پيروزي -شهرک صداوسيما -ميدان جمهوري اسلامي

91777

9536

112

مشهد - کوي امام رضا -خيابان فضل بن شاذان

91778

4009

113

مشهد - دانشگاه فردوسي-بلوار شهيد باهنر-جاده کوکا کولا (کوثر)

91779

9511

114

مشهد - چهار چشمه-شهرک نيروهوايي

91781

7449

115

مشهد - هاشميه-بلوار وکيل آباد-سامانيه-خيابان هنرستان

91786

10403

116

مشهد - بلوار آب برق-شهرک بهاره

91787

5750

117

مشهد - شهرک مرواريد

91788

5607

118

مشهد - نهدره-بلوار شهرستاني-شهرک پيام

91789

3897

119

مشهد - خيابان خيام-ويلا

91793

75

120

مشهد - بلوار وکيل آباد-پامچال -شهرک بهداشت محيط

91796

4021

121

مشهد - شهرک ناسيونال-بلوار فردوسي

91797

2870

122

مشهد - خيابان 38 متري-ـآپارتمانهاي مسکن

91798

2764

123

مشهد - شهرک نور-آپارتمانهاي مسکن

91799

3051

124

مشهد - خ ابن سينا

91836

2083

125

مشهد - خ قايم

91837

5955

126

مشهد - خ سناباد - خ سلمان فارسي - خ راهنمايي - خ کلاهدوز

91838

7364

127

مشهد - خ صاحب الزمان

91839

3097

128

مشهد - شهرک اتوبوسراني - کال وکيل اباد - بلوار هاشمي

91841

7334

129

مشهد - خ کاشف - خ معتمدزاده

91846

4038

130

مشهد - خ معتمدزاده

91847

3063

131

مشهد - خ شاداب-م فردوسي

91848

6337

132

مشهد - پل کلاهدوز - بلوار شهيد قرني - بلوار صد متري صادقي

91849

5957

133

مشهد - خ فلسطين - خ راهنمايي

91856

6216

134

مشهد - بلوار شهيد اشرفي اصفهاني (بلوار ملک اباد)

91857

8872

135

مشهد - بلوار خيام - بلوار شهيد دستغيب

91858

7720

136

مشهد - م فردوسي - بلوار شاهد

91859

2894

137

مشهد - بلوار شهرک لشگر - بلوار فلاحي 38

91861

5775

138

مشهد - بلوار سجاد

91866

2720

139

مشهد - خ جامي

91867

1948

140

مشهد - خ جامي - خ پويا

91868

1874

141

مشهد - خ بزرگمهر

91869

3838

142

مشهد - جاده قديم - پليس راه - بلوار شاهد

91871

12775

143

مشهد - بلوار سيد جمال الدين اسدابادي

91876

3565

144

مشهد - بهار 9 - بلوار خيام

91877

2839

145

مشهد - خ بهار - فردوسي

91878

5136

146

مشهد - 20 متري ازادي - خ مولوي

91879

2197

147

مشهد - شهرک هاشمي نژاد-خ امامت 56

91881

4221

148

مشهد - زيبا شهر -بلوار امامت

91886

11393

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

مقالات مربوطه

آيا نمايندگي خطوط SMS ارائه مي دهيد ؟ شرايط آن چيست؟
    بله مشهدهاست براي خطوط پيام كوتاه خود نماينده ميپذيرد در مورد شرايط آن لازم است با واحد...
فهرست پیش‌شماره خطوط تلفن همراه کشور
در زیر فهرستی از پیش‌شماره خطوط تلفن همراه کشور را همراه با شرح کوتاهی از هر کدام مشاهده می‌کنید:...
پنل دایمی با پنل جامع چه تفاوتی دارد ؟
پنل دایمی با پنل جامع امکاناتش فرقی می کند ؟ کدامیک امکانات بیشتری دارد ؟ کدامیک را بگیرم ؟پنل...
مدارك لازم جهت خريداري سرويس پيام كوتاه چيست؟
    مدارك لازم عبارتند از:   تصوير كارت ملي تصویر صفحه اول شناسنامه پركردن فرم قرارداد

Powered by WHMCompleteSolution