مرکز آموزش

لیست مناطق و کدپستی مشهد  پرینت این مقاله

لیست مناطق مشهد

مشتریان گرامی می تواننند نقشه مشهد به همراه کدپستی ها را از داخل پنل پیامک خود دانلود کنند . اما در اینجا هم شماره ها بهمراه اسم خیابان گذاشته شده است . 

رديف

آدرس

كدپستي

تعداد

1

مشهد - خ سعدي

91336

902

2

مشهد - خ سراب

91337

912

3

مشهد - کوچه مخابرات-خ شيرازي

91346

1039

4

مشهد - خ امام رضا-بازار بزرگ

91349

217

5

مشهد - بازار شرشور

91357

910

6

مشهد - کوچه چهنو

91358

791

7

مشهد - کوچه فروغ

91359

572

8

مشهد - خ دانش - کامياب

91366

1705

9

مشهد - خ پيشاهنگ

91367

544

10

مشهد - خيابان امام خميني

91369

833

11

مشهد - خ جهانياني

91376

1025

12

مشهد - خ پاسداران

91377

4104

13

مشهد - خ رازي غربي - چمران

91378

558

14

مشهد - خ انقلاب اسلامي - ابن سينا

91379

1189

15

مشهد - خيابان دانشگاه

91388

817

16

مشهد - خ دانشگاه - کوچه غفوريان

91396

1319

17

مشهد - خ سنائي-قنادي

91397

1331

18

مشهد - خ طاهري - خ سنايي

91398

783

19

مشهد - خ مطهري شمالي - خ طاهري

91399

1164

20

مشهد - کوچه بهار -خ شيرازي

91436

1032

21

مشهد - خ آزادي -کوچه تکيه علي اکبريها

91437

1870

22

مشهد - کوچه نوغان-خ طبرسي

91438

782

23

مشهد - خ خواجه ربيع

91458

1875

24

مشهد - خ هاشمي نژاد

91459

1591

25

مشهد - بلوار راه اهن - خ ابوطالب - سيلو

91466

1928

26

مشهد - خ صدوقي - سيلو

91467

1602

27

مشهد - خيابان صدوقي -خير اباد

91469

3754

28

مشهد - خ ابوطالب - 20 متري

91476

2289

29

مشهد - خ شهيد استيکي-خ 20 متري

91478

2150

30

مشهد - خ مسلم-خ گاز

91479

1997

31

مشهد - خ گاز -خ رسالت

91486

1250

32

مشهد - خ رسالت-مسلم 5

91487

1489

33

مشهد - خ رسالت-مسلم 11

91488

1229

34

مشهد - خ رسالت -خ فتاح -خ شهيد دوستي

91489

5455

35

مشهد - خ شهيد محبي - جاده سيمان

91491

1216

36

مشهد - بزرگراه فجر-کوي بلال

91496

3822

37

مشهد - ميدان بار - خ قرباني - خ چهارده معصوم

91497

1881

38

مشهد - خ شهيد محبي - کوي فاطميه

91498

3453

39

مشهد - خ ازادي - شهرک سيمان - شهرک طالقاني - باغو - شهرک ازادي - کال نخودک

91499

2682

40

مشهد - کارمندان - 20 متري

91536

2271

41

مشهد - ريل راه اهن - خ محبوبه

91538

1700

42

مشهد - کوي اروميه-بلوار وحدت

91539

1479

43

مشهد - کوچه سياه اب - خ صفوي

91547

343

44

مشهد - کوچه عصارزاده

91548

859

45

مشهد - بلوار وحدت

91549

703

46

مشهد - خ طبرسي - علي مرداني

91556

1503

47

مشهد - خ طبرسي - پل ابوريحان

91557

2566

48

مشهد - خ طبرسي - خ علي مرداني

91558

2499

49

مشهد - خ طبرسي - خ مفتح

91559

2162

50

مشهد - گلشهر-12 متري روح آبا د

91561

1370

51

مشهد - خيابان طبرسي خ ميثم

91566

2950

52

مشهد - خ طبرسي - خ ميثم

91567

2739

53

مشهد - خ طا لقاني -جاره گلشهر

91569

1976

54

مشهد - جاده ابلق-پنجتن-گلشهر-خيابان نيزه

91571

1657

55

مشهد - تلگرد-خ دريا

91576

2419

56

مشهد - خ ميثم-تلگرد-خ دريا

91577

3294

57

مشهد - بلوار صد متري-خ پنجتن-خ درياي دوم

91578

3322

58

مشهد - خ بعثت -گلشور-خ عدالت

91579

2432

59

مشهد - التيمور

91581

956

60

مشهد - ريل راه اهن - حسين اباد کرمانيها

91586

628

61

مشهد - رسالت

91587

1429

62

مشهد - خ شهيد طرقي-بلوار صد متري (فجر)

91588

790

63

مشهد - خ حسين اباد

91589

173

64

مشهد - قلعه خيابان شمالي

91591

575

65

مشهد - کوي مهراباد

91596

2266

66

مشهد - خ بازه شيخ - سيل کال

91597

1041

67

مشهد - قلعه ساختمان - رجايي - خ کنه بيست - خ ابومسم

91598

2107

68

مشهد - ترمينال - خ منتظري - خ حافظ

91636

1431

69

مشهد - خ مهدي قايمي (المهدي) - خ 45 متري - خ بهشتي

91637

4804

70

مشهد - خ سيدي - خ بهشتي

91638

3993

71

مشهد - بزرگراه موسوي کلانتري - شهرک انقلاب - شهرک ابوذر - (مسير فشار قوي)

91639

2644

72

مشهد - ترمينال - خ رضا

91646

1950

73

مشهد - ترمينال - خ پروين اعتصامي

91649

302

74

مشهد - طرق (جاده به طرف فريمان)

91651

1605

75

مشهد - خ امام رضا

91656

4182

76

مشهد - خ حافظ

91657

2989

77

مشهد - بلوار فرودگاه - پادگان نيروي هوايي

91659

1648

78

مشهد - امام رضا

91666

2860

79

مشهد - بازار رضا - خ امام رضا

91667

2566

80

مشهد - خ شهيد صدر-خ 17 شهريور

91669

5578

81

مشهد - پل مصلي

91676

2834

82

مشهد - م مدرسه-ميلان اول-خ بني هاشم

91677

2226

83

مشهد - شهيد شيرودي-خ بني هاشم

91678

3979

84

مشهد - کوچه صدوقي - چهند - شهريور

91679

2991

85

مشهد - خ کشاورز-خ عدل خميني

91681

1195

86

مشهد - شهرک شهيد بهشتي-کوي آقا مصطفي

91686

3742

87

مشهد - خ محمد آباد

91687

2625

88

مشهد - خ کارمندان دوم

91688

1704

89

مشهد - ريل راه آهن

91689

310

90

مشهد - قلعه خيابان جنوبي

91691

311

91

مشهد - ميدان بار رضوي - جاده سرخس

91696

450

92

مشهد - کوي اميراباد - ميدان بار رضوي

91697

844

93

مشهد - خ عدل خميني-خ رجائي-قلعه ساختمان

91698

2408

94

مشهد - اداره کل پست - خ بستان

91736

4057

95

مشهد - خ بستان

91737

2255

96

مشهد - ترمينال - خ دهلاويه

91738

4249

97

مشهد - خ کوهسنگي

91746

6852

98

مشهد - ترمينال - خ امام خميني

91748

4037

99

مشهد - لشگر 77 - خيابان بيژن بردباري - خ سرباز نامجو

91749

1199

100

مشهد - خ جهان ارا - بزرگراه موسوي کلانتري

91756

2962

101

مشهد - خ رودکي - بلوار زکريا

91757

3690

102

مشهد - خ بهشتي

91758

2795

103

مشهد - بهشتي 53 - کوهسنگي

91759

3212

104

مشهد - خيابان احمد آباد -خ شهيد فلاحي

91766

4374

105

مشهد - خ طالقاني

91767

8241

106

مشهد - خ ابوذر غفاري

91768

5861

107

مشهد -شهرک طالقاني-وزارت سپاه-خيابان فضل بن شاذان

91769

2838

108

مشهد - بلوار صدا و سيما-اراضي نجفي

91771

4326

109

مشهد - لويزان

91773

140

110

مشهد - م فلسطين - باغ و موزه ملک اباد - شهرک نوفل - بلوار منتظري

91776

2344

111

مشهد - رضا شهر-خيابان پيروزي -شهرک صداوسيما -ميدان جمهوري اسلامي

91777

9536

112

مشهد - کوي امام رضا -خيابان فضل بن شاذان

91778

4009

113

مشهد - دانشگاه فردوسي-بلوار شهيد باهنر-جاده کوکا کولا (کوثر)

91779

9511

114

مشهد - چهار چشمه-شهرک نيروهوايي

91781

7449

115

مشهد - هاشميه-بلوار وکيل آباد-سامانيه-خيابان هنرستان

91786

10403

116

مشهد - بلوار آب برق-شهرک بهاره

91787

5750

117

مشهد - شهرک مرواريد

91788

5607

118

مشهد - نهدره-بلوار شهرستاني-شهرک پيام

91789

3897

119

مشهد - خيابان خيام-ويلا

91793

75

120

مشهد - بلوار وکيل آباد-پامچال -شهرک بهداشت محيط

91796

4021

121

مشهد - شهرک ناسيونال-بلوار فردوسي

91797

2870

122

مشهد - خيابان 38 متري-ـآپارتمانهاي مسکن

91798

2764

123

مشهد - شهرک نور-آپارتمانهاي مسکن

91799

3051

124

مشهد - خ ابن سينا

91836

2083

125

مشهد - خ قايم

91837

5955

126

مشهد - خ سناباد - خ سلمان فارسي - خ راهنمايي - خ کلاهدوز

91838

7364

127

مشهد - خ صاحب الزمان

91839

3097

128

مشهد - شهرک اتوبوسراني - کال وکيل اباد - بلوار هاشمي

91841

7334

129

مشهد - خ کاشف - خ معتمدزاده

91846

4038

130

مشهد - خ معتمدزاده

91847

3063

131

مشهد - خ شاداب-م فردوسي

91848

6337

132

مشهد - پل کلاهدوز - بلوار شهيد قرني - بلوار صد متري صادقي

91849

5957

133

مشهد - خ فلسطين - خ راهنمايي

91856

6216

134

مشهد - بلوار شهيد اشرفي اصفهاني (بلوار ملک اباد)

91857

8872

135

مشهد - بلوار خيام - بلوار شهيد دستغيب

91858

7720

136

مشهد - م فردوسي - بلوار شاهد

91859

2894

137

مشهد - بلوار شهرک لشگر - بلوار فلاحي 38

91861

5775

138

مشهد - بلوار سجاد

91866

2720

139

مشهد - خ جامي

91867

1948

140

مشهد - خ جامي - خ پويا

91868

1874

141

مشهد - خ بزرگمهر

91869

3838

142

مشهد - جاده قديم - پليس راه - بلوار شاهد

91871

12775

143

مشهد - بلوار سيد جمال الدين اسدابادي

91876

3565

144

مشهد - بهار 9 - بلوار خيام

91877

2839

145

مشهد - خ بهار - فردوسي

91878

5136

146

مشهد - 20 متري ازادي - خ مولوي

91879

2197

147

مشهد - شهرک هاشمي نژاد-خ امامت 56

91881

4221

148

مشهد - زيبا شهر -بلوار امامت

91886

11393

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

مقالات مربوطه

پنل دایمی با پنل جامع چه تفاوتی دارد ؟
پنل دایمی با پنل جامع امکاناتش فرقی می کند ؟ کدامیک امکانات بیشتری دارد ؟ کدامیک را بگیرم ؟پنل...
فهرست پیش‌شماره خطوط تلفن همراه کشور
در زیر فهرستی از پیش‌شماره خطوط تلفن همراه کشور را همراه با شرح کوتاهی از هر کدام مشاهده می‌کنید:...
من برنامه نويس هستم آيا شما وب سرویس هم ارایه می دهید ؟
خدمات وب سرویس روی کلیه پنل های پیامک ما رایگان است و بهمراه پنل به شما تحویل داده می شود .نمونه...
مدارك لازم جهت خريداري سرويس پيام كوتاه چيست؟
    مدارك لازم عبارتند از:   تصوير كارت ملي تصویر صفحه اول شناسنامه پركردن فرم قرارداد
آيا نمايندگي خطوط SMS ارائه مي دهيد ؟ شرايط آن چيست؟
    بله مشهدهاست براي خطوط پيام كوتاه خود نماينده ميپذيرد در مورد شرايط آن لازم است با واحد...

Powered by WHMCompleteSolution