ایمیل هاستینگ

Mail1

5 ایمیل
2گیگ برای هر ایمیل

Mail2

15 ایمیل
2گیگ برای هر ایمیل

Mail3

50 ایمیل
2گیگ برای هر ایمیل

Mail4

100 ایمیل
2گیگ برای هر ایمیل

ایمیل نامحدود *جدید

نامحدود تعداد ایمیل
2 گیگ برای هر ایمیل