سرورهای مجازی با حافظه های پرسرعت SSD NVME SATA

MailServer [VZ4096]

میل سرور
200 گیگ هاست
5T ترافیک ماهانه
4 گیگ
اختصاصی

MailServer [VZ2048]

ایمیل سرور
100 گیگ فضا
ترافیک 2000 گیگ
حافظه 2 گیگ

NVME1 1 موجود است
 • 1GB RAM
 • 15GB HDD
 • 1 core CPU
NVME2 1 موجود است
 • 2GB RAM
 • 15GB HDD
 • 2 core CPU
NVME3 0 موجود است
 • 4GB RAM
 • 30GB HDD
 • 2 core CPU
NVME4 1 موجود است
 • 8GB RAM
 • 60GB HDD
 • 4 core CPU
NVME5 0 موجود است
 • 12GB RAM
 • 100GB HDD
 • 4 core CPU
NVME6 0 موجود است
 • 16GB RAM
 • 125GB HDD
 • 4 core CPU
NVME7 0 موجود است
 • 24GB RAM
 • 200GB HDD
 • 8 cores CPU
NVME8 0 موجود است
 • 32GB RAM
 • 250GB HDD
 • 8 cores CPU
VDS8
 • 32GB RAM
 • 1800GB HDD
 • 8 cores CPU
VDS7
 • 24GB RAM
 • 1300GB HDD
 • 8 cores CPU
VDS6
 • 16GB RAM
 • 900GB HDD
 • 4 core CPU
VDS5
 • 12GB RAM
 • 750GB HDD
 • 4 core CPU
VDS4
 • 8GB RAM
 • 450GB HDD
 • 2 core CPU
VDS3
 • 4GB RAM
 • 200GB HDD
 • 2 core CPU
VDS2
 • 2GB RAM
 • 100GB HDD
 • 2 core CPU
VDS1
 • 1GB RAM
 • 80GB SATA HDD
 • 1 core CPU