سرورهای مجازی انگلستان

VPS-UK1

1GB RAM
I Core CPU
45GB Raid-10
Port 1GBps
Unlimited BW
1 IP
KVM

VPS-UK2

2GB RAM
I Core CPU
90GB Raid-10
Port 1GBps
Unlimited BW
1 IP
KVM

VPS-UK3

4GB RAM
2 Core CPU
180GB Raid-10
Port 1GBps
Unlimited BW
1 IP
KVM

VPS-UK4

4GB RAM
2 Core CPU
180GB Raid-10
Port 1GBps
Unlimited BW
1 IP
KVM