سرورهای هاردهای ترکیبی پرسرعت و حجیم

کومبو ایران C1
 • 1core CPU
 • 1GB RAM
 • 240GB HDD ( SATA)
 • 80GB HDD( SSD/NVME)
کومبو ایران C2
 • 1core CPU
 • 2GB RAM
 • 240GB HDD ( SATA)
 • 80GB HDD( SSD/NVME)
کومبو ایران C3
 • 2core CPU
 • 4GB RAM
 • 300GB HDD ( SATA)
 • 100GB HDD( SSD/NVME)
کومبو ایران C4
 • 4core CPU
 • 8GB RAM
 • 600GB HDD ( SATA)
 • 200GB HDD( SSD/NVME)
کومبو ایران C5
 • 4core CPU
 • 12GB RAM
 • 900GB HDD ( SATA)
 • 300GB HDD( SSD/NVME)
کومبو ایران C6
 • 4core CPU
 • 16GB RAM
 • 1350GB HDD ( SATA)
 • 450GB HDD( SSD/NVME)
کومبو ایران C7
 • 8core CPU
 • 24GB RAM
 • 1800GB HDD ( SATA)
 • 600GB HDD( SSD/NVME)
C1 0 موجود است
 • 1core CPU
 • 1GB RAM
 • 240GB HDD ( SATA)
 • 80GB HDD( NVME)
C2 0 موجود است
 • 1core CPU
 • 2GB RAM
 • 240GB HDD ( SATA)
 • 80GB HDD( NVME)
C3 1 موجود است
 • 2core CPU
 • 4GB RAM
 • 300GB HDD ( SATA)
 • 100GB HDD( NVME)
C4 0 موجود است
 • 4core CPU
 • 8GB RAM
 • 600GB HDD ( SATA)
 • 200GB HDD( NVME)
C5 0 موجود است
 • 4core CPU
 • 12GB RAM
 • 900GB HDD ( SATA)
 • 300GB HDD( NVME)
C6
 • 4core CPU
 • 16GB RAM
 • 1350GB HDD ( SATA)
 • 450GB HDD( SSD/NVME)
C7
 • 8core CPU
 • 24GB RAM
 • 1600GB HDD ( SATA)
 • 600GB HDD( NVME)
کومبو ایران C8
 • 8core CPU
 • 32GB RAM
 • 2400GB HDD ( SATA)
 • 800GB HDD( SSD/NVME)
C8
 • 8core CPU
 • 32GB RAM
 • 2400GB HDD ( SATA)
 • 800GB HDD( NVME)
کومبو ایران C8 - VCENTER
 • 8core CPU
 • 32GB RAM
 • 2400GB HDD ( SATA)
 • 800GB HDD( SSD/NVME)