مانیتورینگ لایت

750,000 ریال
ماهانه
  • History 30 Days
Interval Monitoring 5min
Uptime monitoring
*3 port monitoring
Website State
Ping
Load State
Memory State
CPU state
Storage State
Network State

مانیتورینگ حرفه ای

1,400,000 ریال
ماهانه
  • History 90 Days
Interval Monitoring 1min
Uptime monitoring
*3 port monitoring
Website State
Ping
Load State
Memory State
CPU state
Storage State
Network State
Webserver Status
Mail Status
MySQL Status
Performance Status

مانیتورینگ وب سایت

250,000 ریال
ماهانه
  • History 30 days
Interval Monitoring 5min
Uptime monitoring
Website State
Ping