سرور مجازی ایران

VPS1-SATA

با کنترل پنل Virtualizor
1 Core - 1GB RAM
100GB Monthly Traffic

VPS1-SSD-Virtualizor

1 Core - 1GB RAM
100GB Monthly Traffic

VPS2-SATA

با کنترل پنل Virtualizor
2GB RAM - 2Core
100GB Monthly Traffic

VPS2-SSD-Virtualizor

2GB RAM - 2Core
100GB Monthly Traffic

VPS3-SATA-Virtualizor

با کنترل پنل Virtualizor
2Core 4GB ram
100GB Monthly Traffic

VPS3-SSD-Virtualizor

2Core 4GB ram
100GB Monthly Traffic

VPS4-SATA-Virtualizor

با کنترل پنل Virtualizor
100GB Monthly Traffic

 • 4 cores CPU
 • 8GB RAM
 • 400GB HDD
VPS4-SSD-Virtualizor

100GB Monthly Traffic

 • 4 cores CPU
 • 8GB RAM
 • 100GB HDD
VPS5-SATA-Virtualizor

با کنترل پنل Virtualizor
100GB Monthly Traffic

 • 8 cores CPU
 • 12GB RAM
 • 600GB HDD
VPS5-SSD-Virtualizor

100GB Monthly Traffic

 • 8 cores CPU
 • 12GB RAM
 • 150GB HDD
RVPS1

1 Core
512 MB RAM
20GB HOST
100GB Monthly Traffic

RVPS2

1 Core
1GB RAM
30GB HOST
100GB Monthly Traffic

RVPS3

2 Core
2GB RAM
40GB HOST
100GB Monthly Traffic

RVPS4

2 Core
3GB RAM
60GB HOST
100GB Monthly Traffic

میکروتیک ابری ایران

1 Core
256MB RAM
6GB Space