هاست ویندوز خارج کشور

Win-1

1000 MB Space / Unlimited Bw / 1 DB

Win-2

5000 MB Space / Unlimited Bw / 5 DB

Win-3

10000 MB Space / Unlimited Bw / 10 DB

Win-4

20000 MB / Unlimited Bw / 20 DB

Win-5

30000 MB Space / Unlimited Bw / 30 DB