سرور هاستینگ اختصاصی

هاست اختصاصی خارج 1

ترافیک نامحدود
تعداد دامنه نامحدود

 • 8 هسته ای پردازنده
 • 4گیگ حافظه
 • 50 گیگ فضای پرسرعت
 • 100گیک فضای پشتیبان
 • نامحدود فضای کلود
هاست اختصاصی خارج 2

ترافیک نامحدود
تعداد دامنه نامحدود

 • 8 هسته ای پردازنده
 • 8گیگ حافظه
 • 100 گیگ فضای پرسرعت
 • 200 گیک فضای پشتیبان
 • نامحدود فضای کلود
هاست اختصاصی خارج 3

ترافیک نامحدود
تعداد دامنه نامحدود

 • 8 هسته ای پردازنده
 • 16گیگ حافظه
 • 200 گیگ فضای پرسرعت
 • 400 گیک فضای پشتیبان
 • نامحدود فضای کلود
هاست اختصاصی ایران 1

ترافیک نامحدود
تعداد دامنه نامحدود
موقعیت ایران

 • 8 هسته ای پردازنده
 • 4گیگ حافظه
 • 50 گیگ فضای پرسرعت
 • 100 گیک فضای پشتیبان
 • نامحدود فضای کلود
هاست اختصاصی ایران 2

ترافیک نامحدود
تعداد دامنه نامحدود
موقعیت ایران

 • 8 هسته ای پردازنده
 • 8گیگ حافظه
 • 100 گیگ فضای پرسرعت
 • 200 گیک فضای پشتیبان
 • نامحدود فضای کلود
هاست اختصاصی ایران 3

ترافیک نامحدود
تعداد دامنه نامحدود
موقعیت ایران

 • 8 هسته ای پردازنده
 • 16گیگ حافظه
 • 200 گیگ فضای پرسرعت
 • 400 گیک فضای پشتیبان
 • نامحدود فضای کلود