هاست اختصاصی خارج 1

شروع از
8,540,000 ریال
ماهانه + 5,490,000 هزینه فعالسازی
 • پردازنده 8 هسته ای
 • حافظه 4گیگ
 • فضای پرسرعت 50 گیگ
 • فضای پشتیبان 100گیک
 • فضای کلود نامحدود

ترافیک نامحدود
تعداد دامنه نامحدود

هاست اختصاصی خارج 2

شروع از
15,860,000 ریال
ماهانه + 5,490,000 هزینه فعالسازی
 • پردازنده 8 هسته ای
 • حافظه 8گیگ
 • فضای پرسرعت 100 گیگ
 • فضای پشتیبان 200 گیک
 • فضای کلود نامحدود

ترافیک نامحدود
تعداد دامنه نامحدود

هاست اختصاصی خارج 3

شروع از
29,280,000 ریال
ماهانه + 5,490,000 هزینه فعالسازی
 • پردازنده 8 هسته ای
 • حافظه 16گیگ
 • فضای پرسرعت 200 گیگ
 • فضای پشتیبان 400 گیک
 • فضای کلود نامحدود

ترافیک نامحدود
تعداد دامنه نامحدود

هاست اختصاصی ایران 1

شروع از
5,000,000 ریال
ماهانه + 3,500,000 هزینه فعالسازی
 • پردازنده 8 هسته ای
 • حافظه 4گیگ
 • فضای پرسرعت 50 گیگ
 • فضای پشتیبان 100 گیک
 • فضای کلود نامحدود

ترافیک نامحدود
تعداد دامنه نامحدود
موقعیت ایران

هاست اختصاصی ایران 2

شروع از
9,500,000 ریال
ماهانه + 3,500,000 هزینه فعالسازی
 • پردازنده 8 هسته ای
 • حافظه 8گیگ
 • فضای پرسرعت 100 گیگ
 • فضای پشتیبان 200 گیک
 • فضای کلود نامحدود

ترافیک نامحدود
تعداد دامنه نامحدود
موقعیت ایران

هاست اختصاصی ایران 3

شروع از
17,000,000 ریال
ماهانه + 3,500,000 هزینه فعالسازی
 • پردازنده 8 هسته ای
 • حافظه 16گیگ
 • فضای پرسرعت 200 گیگ
 • فضای پشتیبان 400 گیک
 • فضای کلود نامحدود

ترافیک نامحدود
تعداد دامنه نامحدود
موقعیت ایران