هاست دانلود

DL-10GB-Cpanel

ده گيگابايت فضاي ديسك
ترافیک ماهانه نامحدود
پشتیبانی از PHP
کنترل پنل مجبوب سی پنل

DL-50GB-Cpanel

پنجاه گيگابايت فضاي ديسك
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل مجبوب سی پنل
پشتیبانی از PHP

DL-100GB-Cpanel

صد گيگابايت فضاي ديسك
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل مجبوب سی پنل
پشتیبانی از PHP

DL-1000GB-Cpanel

يك ترابايت فضاي ديسك
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل مجبوب سی پنل
پشتیبانی از PHP

IRDL-10

ده گيگابايت فضاي ديسك
ترافیک ماهانه نامحدود
جدید آنتی تحریم
کنترل پنل مجبوب سی پنل
پشتیبانی از PHP

IRDL50

پنجاه گيگابايت فضاي ديسك
ترافیک ماهانه نامحدود
جدید آنتی تحریم
کنترل پنل مجبوب سی پنل
پشتیبانی از PHP

IRDL-100

صد گيگابايت فضاي ديسك
ترافیک ماهانه نامحدود
جدید آنتی تحریم
کنترل پنل مجبوب سی پنل
پشتیبانی از PHP

IRDL-1000

یک ترابایت فضای دیسک
ترافیک ماهانه نامحدود
جدید آنتی تحریم
کنترل پنل مجبوب سی پنل
پشتیبانی از PHP