خدمات دومین

تغییر مالکیت دومین IR

شما می توانید از طریق این سرویس صاحب امتیاز دومین IR را تغییر دهید .
هزینه دریافت شده قابل برگشت نمی باشد . انتقال مالکیت دامنه باید به تایید سازمان ثبت دامنه های ایران برسد و با پرداخت هزینه بتنهایی ، به منزله تایید انتقال نخواهد بود.

نمایندگی دامنه

نمایندگی دامنه های بین المللی
پنل نمایندگی رایگان است و هزینه ای که پرداخت می کنید بابت اعتبار اولیه شما در پنل نمایندگی شما شارژ می شود .

backorder

If the backorder is successful, you get domain
سرویس بک اوردر سرویسی است که دامنه رزرو می کند و اگر شخص دیگری آنرا رزرو نکرده باشد ، به محض آزاد شدن دامنه ، برای شما ثبت می شود .


می توان سرویس بک اوردر را بهمراه مزایده تهیه کرد. بدین معنی که درصورتی که این دامنه توسط چندین نفر رزرو شده باشد ، شما را وارد مزایده می کند و به بالاترین پیشنهاد واگذار می گردد .

Backorder Lite

If the backorder is successful, you get domainUpon success, and if no other Backorders are placed on this domain.
درصورتی که این دامنه به مزایده نرفته باشد ، به اولین نفری که backorder lite کرده باشد ، این دامنه تعلق می گیرد.