سرور های مجازی ابری

CX11

vCPU 1 Intel
RAM 2 GB
Disk space 20 GB
Traffic 20 TB
IPv4

CPX11

vCPU 2 AMD
RAM 2 GB
Disk space 40 GB
Traffic 20 TB
IPv4

CX21

vCPU 2 Intel
RAM 4 GB
Disk space 40 GB
Traffic 20 TB
IPv4

CPX21

vCPU 3 AMD
RAM 4 GB
Disk space 80 GB
Traffic 20 TB
IPv4

CX31

vCPU 2 Intel
RAM 8 GB
Disk space 80 GB
Traffic 20 TB
IPv4

CPX31

vCPU 4 AMD
RAM 8 GB
Disk space 160 GB
Traffic 20 TB
IPv4

CX41

vCPU 4 Intel
RAM 16 GB
Disk space 160 GB
Traffic 20 TB
IPv4

CPX41

vCPU 8 AMD
RAM 16 GB
Disk space 240 GB
Traffic 20 TB
IPv4

CX51

vCPU 8 Intel
RAM 32 GB
Disk space 240 GB
Traffic 20 TB
IPv4

CPX51

vCPU 16 AMD
RAM 32 GB
Disk space 360 GB
Traffic 20 TB
IPv4