کومبو ایران C1

Веќе од
6,500,000 ریال
Месечно
 • CPU 1core
 • RAM 1GB
 • HDD ( SATA) 240GB
 • HDD( SSD/NVME) 80GB

کومبو ایران C2

Веќе од
8,350,000 ریال
Месечно
 • CPU 1core
 • RAM 2GB
 • HDD ( SATA) 240GB
 • HDD( SSD/NVME) 80GB

کومبو ایران C3

Веќе од
8,500,000 ریال
Месечно
 • CPU 2core
 • RAM 4GB
 • HDD ( SATA) 300GB
 • HDD( SSD/NVME) 100GB

کومبو ایران C4

Веќе од
11,500,000 ریال
Месечно
 • CPU 4core
 • RAM 8GB
 • HDD ( SATA) 600GB
 • HDD( SSD/NVME) 200GB

کومبو ایران C5

Веќе од
15,000,000 ریال
Месечно
 • CPU 4core
 • RAM 12GB
 • HDD ( SATA) 900GB
 • HDD( SSD/NVME) 300GB

کومبو ایران C6

Веќе од
17,750,000 ریال
Месечно
 • CPU 4core
 • RAM 16GB
 • HDD ( SATA) 1350GB
 • HDD( SSD/NVME) 450GB

کومبو ایران C7

Веќе од
23,500,000 ریال
Месечно
 • CPU 8core
 • RAM 24GB
 • HDD ( SATA) 1800GB
 • HDD( SSD/NVME) 600GB

کومبو ایران C8

Веќе од
29,000,000 ریال
Месечно
 • CPU 8core
 • RAM 32GB
 • HDD ( SATA) 2400GB
 • HDD( SSD/NVME) 800GB

کومبو ایران C8 - VCENTER

Веќе од
24,000,000 ریال
Месечно
 • CPU 8core
 • RAM 32GB
 • HDD ( SATA) 2400GB
 • HDD( SSD/NVME) 800GB

C1

Веќе од
9,600,000 ریال
Месечно
 • CPU 1core
 • RAM 1GB
 • HDD ( SATA) 240GB
 • HDD( NVME) 80GB

C2

Веќе од
9,880,000 ریال
Месечно
 • CPU 1core
 • RAM 2GB
 • HDD ( SATA) 240GB
 • HDD( NVME) 80GB

C3

Веќе од
10,720,000 ریال
Месечно
 • CPU 2core
 • RAM 4GB
 • HDD ( SATA) 300GB
 • HDD( NVME) 100GB

C4

Веќе од
16,712,000 ریال
Месечно
 • CPU 4core
 • RAM 8GB
 • HDD ( SATA) 600GB
 • HDD( NVME) 200GB

C5

Веќе од
21,920,000 ریال
Месечно
 • CPU 4core
 • RAM 12GB
 • HDD ( SATA) 900GB
 • HDD( NVME) 300GB

C6

Веќе од
26,400,000 ریال
Месечно
 • CPU 4core
 • RAM 16GB
 • HDD ( SATA) 1350GB
 • HDD( SSD/NVME) 450GB

C7

Веќе од
35,360,000 ریال
Месечно
 • CPU 8core
 • RAM 24GB
 • HDD ( SATA) 1600GB
 • HDD( NVME) 600GB

C8

Веќе од
45,832,000 ریال
Месечно
 • CPU 8core
 • RAM 32GB
 • HDD ( SATA) 2400GB
 • HDD( NVME) 800GB