سرورهای مجازی با حافظه های پرسرعت SSD NVME SATA

MailServer [VZ4096]


شروع از   2,540,000ریال
ماهانه

1,600,000 هزینه تنظیم

میل سرور
150 گیگ هاست
4 گیگ
اختصاصی


MailServer [VZ2048]


شروع از   1,580,000ریال
ماهانه

1,600,000 هزینه تنظیم

ایمیل سرور
70 گیگ فضا
ترافیک 2000 گیگ
حافظه 2 گیگ


DE-NVME1


شروع از   1,360,000ریال
ماهانه

   1GB RAM

   15GB HDD

   1 core CPU

DE-NVME2


شروع از   1,440,000ریال
ماهانه

   2GB RAM

   15GB HDD

   2 core CPU

DE-NVME3


شروع از   1,536,000ریال
ماهانه

   4GB RAM

   30GB HDD

   2 core CPU

DE-NVME4


شروع از   2,560,000ریال
ماهانه

   8GB RAM

   60GB HDD

   2 core CPU

DE-NVME5


شروع از   3,584,000ریال
ماهانه

   12GB RAM

   100GB HDD

   4 core CPU

DE-NVME6


شروع از   5,120,000ریال
ماهانه

   16GB RAM

   125GB HDD

   4 core CPU

DE-NVME7


شروع از   6,400,000ریال
ماهانه

   24GB RAM

   200GB HDD

   8 cores CPU

DE-NVME8


شروع از   7,520,000ریال
ماهانه

   32GB RAM

   250GB HDD

   8 cores CPU

VDS8


شروع از   7,504,000ریال
ماهانه

   32GB RAM

   1800GB HDD

   8 cores CPU

VDS7


شروع از   6,912,000ریال
ماهانه

   24GB RAM

   1300GB HDD

   8 cores CPU

VDS6


شروع از   4,992,000ریال
ماهانه

   16GB RAM

   900GB HDD

   4 core CPU

VDS5


شروع از   4,032,000ریال
ماهانه

   12GB RAM

   750GB HDD

   4 core CPU

VDS4


شروع از   3,456,000ریال
ماهانه

   8GB RAM

   450GB HDD

   2 core CPU

VDS3


شروع از   2,048,000ریال
ماهانه

   4GB RAM

   200GB HDD

   2 core CPU

VDS2


شروع از   1,088,000ریال
ماهانه

   2GB RAM

   100GB HDD

   2 core CPU

VDS1


شروع از   912,000ریال
ماهانه

   1GB RAM

   80GB SATA HDD

   1 core CPU

Powered by WHMCompleteSolution