سرورهای مجازی با حافظه های پرسرعت SSD NVME SATA

MailServer [VZ4096]


شروع از   5,230,000ریال
ماهانه

3,300,000 هزینه تنظیم

میل سرور
150 گیگ هاست
4 گیگ
اختصاصی


MailServer [VZ2048]


شروع از   3,250,000ریال
ماهانه

3,300,000 هزینه تنظیم

ایمیل سرور
70 گیگ فضا
ترافیک 2000 گیگ
حافظه 2 گیگ


DE-NVME1


شروع از   2,805,000ریال
ماهانه

   1GB RAM

   15GB HDD

   1 core CPU

DE-NVME2


شروع از   2,970,000ریال
ماهانه

   2GB RAM

   15GB HDD

   2 core CPU

DE-NVME3


شروع از   3,168,000ریال
ماهانه

   4GB RAM

   30GB HDD

   2 core CPU

DE-NVME4


شروع از   5,280,000ریال
ماهانه

   8GB RAM

   60GB HDD

   2 core CPU

DE-NVME5


شروع از   7,392,000ریال
ماهانه

   12GB RAM

   100GB HDD

   4 core CPU

DE-NVME6


شروع از   10,560,000ریال
ماهانه

   16GB RAM

   125GB HDD

   4 core CPU

DE-NVME7


شروع از   13,200,000ریال
ماهانه

   24GB RAM

   200GB HDD

   8 cores CPU

DE-NVME8


شروع از   15,510,000ریال
ماهانه

   32GB RAM

   250GB HDD

   8 cores CPU

VDS8


شروع از   15,477,000ریال
ماهانه

   32GB RAM

   1800GB HDD

   8 cores CPU

VDS7


شروع از   14,256,000ریال
ماهانه

   24GB RAM

   1300GB HDD

   8 cores CPU

VDS6


شروع از   10,296,000ریال
ماهانه

   16GB RAM

   900GB HDD

   4 core CPU

VDS5


شروع از   8,316,000ریال
ماهانه

   12GB RAM

   750GB HDD

   4 core CPU

VDS4


شروع از   7,128,000ریال
ماهانه

   8GB RAM

   450GB HDD

   2 core CPU

VDS3


شروع از   4,224,000ریال
ماهانه

   4GB RAM

   200GB HDD

   2 core CPU

VDS2


شروع از   2,244,000ریال
ماهانه

   2GB RAM

   100GB HDD

   2 core CPU

VDS1


شروع از   1,881,000ریال
ماهانه

   1GB RAM

   80GB SATA HDD

   1 core CPU

Powered by WHMCompleteSolution