سرورهای مناسب برای نگهداری فضا

ARM-2T


شروع از   6,800,000ریال
ماهانه
   Cortex A9 ARMv7 CPU

   1 GHz Freq

   2c Cores /Threads

   2GB RAM

   2TB SATA HDD

   Unlimited! BW

   1 IP

   1000 MBit Port

ARM-4T


شروع از   10,400,000ریال
ماهانه
   Cortex A9 ARMv7 CPU

   1 GHz Freq

   2c Cores /Threads

   2GB RAM

   4TB SATA HDD

   Unlimited! BW

   1 IP

   1000 MBit Port

ARM-6T


شروع از   12,800,000ریال
ماهانه
   Cortex A9 ARMv7 CPU

   1 GHz Freq

   2c Cores /Threads

   2GB RAM

   6TB SATA HDD

   Unlimited! BW

   1 IP

   1000 MBit Port

BK-4T


شروع از   12,400,000ریال
ماهانه
   Intel N2800 Atom CPU

   2 c/ 4 t Cores /Threads

   4GB RAM

   2 x 2 TB SATA HDD

   Unlimited! BW

   1 IP

   1000 MBit Port

BK-8T


شروع از   18,400,000ریال
ماهانه
   Intel J1900 Celeron CPU

   4 c/ 4 t Cores /Threads

   4GB RAM

   2 x 4 TB SATA HDD

   Unlimited! BW

   1 IP

   1000 MBit Port

France40 ST8 SATA 2016


شروع از   18,400,000ریال
ماهانه

20,000,000 هزینه تنظیم
   Intel Xeon E3 1220 CPU

   32 GB RAM

   2 x 4 TB HDD

   Unmetered BW

   1 IP

   1000 MBit Port

France80 - ST18


شروع از   34,400,000ریال
ماهانه


H310 RAID 0/1/5 Raid Hardware   Intel® Xeon® E5 1410 v2 CPU

   64 GB DDR3 ECC RAM

   3 × 6 TB SATA HDD

   Unmetered BW

   1 IP

   1000 MBit Port

SX61


شروع از   30,000,000ریال
ماهانه

28,000,000 هزینه تنظیم
   Intel® Core™ i7-3770 Quad-Core CPU

   32 GB DDR3 RAM RAM

   4 x 6 TB SATA SATA 3 Gb/s HARD

   100GB Backup Storage

   1 IP

   1000 MBit Port

   20 TB BW

SX62


 
30,000,000ریال
ماهانه

32,000,000 هزینه تنظیم
   Intel® Xeon® E3-1270 v3 Quad-Core CPU

   32 GB DDR3 RAM RAM

   4 x 10 TB SATA SATA 3 Gb/s HARD

   100GB Backup Storage

   1 IP

   1000 MBit Port

SX131


شروع از   72,000,000ریال
ماهانه

68,000,000 هزینه تنظیم
   Intel® Xeon®E5-1650v2 Hexa-Core CPU

   64 GB DDR3 ECC RAM RAM

   10 x 6 TB SATA 3 Gb/s HARD

   100GB Backup Storage

   1 IP

   1000 MBit Port

   50 TB BW

SX291


شروع از   104,000,000ریال
ماهانه

100,000,000 هزینه تنظیم


16-Port Hardware RAID-Controller   Intel® Xeon®E5-1650v2 Hexa-Core CPU

   128 GB DDR 3 RAM ECC RAM

   15 x 6 TB SATA 6 Gb/s HARD

   1 IP

   1000 MBit Port

   100 TB BW

Powered by WHMCompleteSolution