سرور مجازی ایران

VPS1-SATA


شروع از   720,000ریال
ماهانه

با کنترل پنل Virtualizor
1 Core - 1GB RAM
100GB Monthly Traffic


VPS1-SSD-Virtualizor


شروع از   912,000ریال
ماهانه

1 Core - 1GB RAM
100GB Monthly Traffic


VPS2-SSD-Virtualizor


شروع از   1,296,000ریال
ماهانه

2GB RAM - 2Core
100GB Monthly Traffic


VPS3-SSD-Virtualizor


شروع از   2,508,000ریال
ماهانه

2Core 4GB ram
100GB Monthly Traffic


VPS4-SSD-Virtualizor


شروع از   3,660,000ریال
ماهانه

100GB Monthly Traffic


   4 cores CPU

   8GB RAM

   200GB HDD

VPS5-SATA-Virtualizor


شروع از   4,260,000ریال
ماهانه

با کنترل پنل Virtualizor
100GB Monthly Traffic


   8 cores CPU

   12GB RAM

   600GB HDD

VPS5-SSD-Virtualizor


شروع از   5,100,000ریال
ماهانه

100GB Monthly Traffic


   8 cores CPU

   12GB RAM

   800GB HDD

RVPS1


شروع از   2,160,000ریال
شش ماهه

1 Core
512 MB RAM
20GB HOST
100GB Monthly Traffic


RVPS2


شروع از   1,440,000ریال
سه ماهه

1 Core
1GB RAM
30GB HOST
100GB Monthly Traffic


RVPS3


شروع از   780,000ریال
ماهانه

2 Core
2GB RAM
40GB HOST
100GB Monthly Traffic


RVPS4


شروع از   1,140,000ریال
ماهانه

2 Core
3GB RAM
60GB HOST
100GB Monthly Traffic


Powered by WHMCompleteSolution