سرویس های SSL

PositiveSSL


 
2,080,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه ثابت

قابليت ضمانت 10000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


PositiveSSL Wildcard


 
24,180,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابليت نصب روي چند دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه ثابت

قابليت ضمانت 10000 دلار

پشتیبانی از اکثر موبایل ها و مرورگرها


RapidSSL


 
2,860,000ریال
سالانه

آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه
قابليت نصب یک دامنه
رمزنگاري 40 تا 256 بيت
طول كليد 2048 بيت
گواهينامه ثابت
قابليت ضمانت 10000 دلار
پشتیبانی از اکثر موبایل ها و مرورگرها


FreeSSL (RapidSSL 30-Day Trial)


 
0ریال
ماهانه

This trial certificate protects one website for thirty days. After the thirty days is up, you can upgrade to a full RapidSSL or explore some of the premium solutions for greater value. View Full Product Details


RapidSSL Wildcard


 
27,560,000ریال
سالانه

آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه
قابليت نصب روي چند دامنه
رمزنگاري 40 تا 256 بيت
طول كليد 2048 بيت
گواهينامه ثابت
قابليت ضمانت 10000 دلار
پشتیبانی از اکثر موبایل ها و مرورگرها


GeoTrust QuickSSL Premium


 
20,540,000ریال
سالانه

آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه
قابليت نصب روي يك دامنه
رمزنگاري 40 تا 256 بيت
طول كليد 2048 بيت
گواهينامه پویا
قابليت ضمانت 500000 دلار
پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard


 
72,540,000ریال
سالانه

آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه
قابليت نصب روي يك دامنه و ساب دامنه ها
رمزنگاري 40 تا 256 بيت
طول كليد 2048 بيت
گواهينامه پویا
قابليت ضمانت 500000 دلار
پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


GeoTrust QuickSSL Premium Multi Domain Certificate


 
28,600,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابليت نصب روي يك دامنه و 4زیردامنه اضافی

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 500000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Thawte SSL123 Certificates


 
8,840,000ریال
سالانه
آماده سازي طي کمتر از یک روز

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 500000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo Essential SSL Certificate


 
4,160,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 10000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo EssentialSSL Wildcard Certificate


 
22,360,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابليت نصب روي يك دامنه و تعداد زیردامنه نامحدود

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه ثابت

قابليت ضمانت 10000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo PositiveSSL Certificate


 
2,080,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه ثابت

قابليت ضمانت 10000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Comodo SSL Certificate


 
21,528,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابليت نصب روي يك دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه پویا

قابليت ضمانت 250000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


PositiveSSL Multi-Domain Certificate


شروع از   5,200,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابليت نصب روي 1 تا 100 دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه ثابت

قابليت ضمانت 10000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


PositiveSSL Multi-Domain Wildcard Certificate


شروع از   44,200,000ریال
سالانه
آماده سازي طي 5 تا 15 دقيقه

قابليت نصب روي چند دامنه

رمزنگاري 40 تا 256 بيت

طول كليد 2048 بيت

گواهينامه ثابت

قابليت ضمانت 10000 دلار

پشتيباني از اکثر موبایل ها و مرورگرها


Certum Premium EV SSL


 
40,300,000ریال
سالانه

ارایه گواهینامه معتبر برای دامنه های بین المللی و ایرانی
نوار سبز
قابل ارایه به شرکتها


Powered by WHMCompleteSolution