هاست ویندوز(ايران)

IRWin-1

1000 MB Space / Unlimited Bandwidth / 1 DB

IRWin-2

5000 MB Space / Unlimited Bandwidth / 5 DB

IRWin-3

10000 MB Space / Unlimited Bandwidth / 10 DB

IRWin-4

20000 MB Space / Unlimited Bandwidth / 20 DB

IRWin-5

30000 MB Space / Unlimited Bandwidth / 30 DB