سرورهای هاردهای ترکیبی پرسرعت و حجیم

C1


شروع از   3,300,000ریال
ماهانه

   1core CPU

   1GB RAM

   450GB HDD ( SATA)

   80GB HDD( NVME)

کومبو ایران C1


شروع از   2,400,000ریال
ماهانه

   1core CPU

   1GB RAM

   450GB HDD ( SATA)

   80GB HDD( NVME)

C2


شروع از   3,465,000ریال
ماهانه

   1core CPU

   2GB RAM

   450GB HDD ( SATA)

   80GB HDD( NVME)

کومبو ایران C2


شروع از   2,520,000ریال
ماهانه

   1core CPU

   2GB RAM

   450GB HDD ( SATA)

   80GB HDD( NVME)

C3


شروع از   3,960,000ریال
ماهانه

   2core CPU

   4GB RAM

   600GB HDD ( SATA)

   100GB HDD( NVME)

کومبو ایران C3


شروع از   3,000,000ریال
ماهانه

   2core CPU

   4GB RAM

   600GB HDD ( SATA)

   100GB HDD( NVME)

C4


شروع از   7,491,000ریال
ماهانه

   2core CPU

   8GB RAM

   1200GB HDD ( SATA)

   200GB HDD( NVME)

کومبو ایران C4


شروع از   5,448,000ریال
ماهانه

   2core CPU

   8GB RAM

   1200GB HDD ( SATA)

   200GB HDD( NVME)

C5


شروع از   10,560,000ریال
ماهانه

   4core CPU

   12GB RAM

   1800GB HDD ( SATA)

   300GB HDD( NVME)

کومبو ایران C5


شروع از   7,680,000ریال
ماهانه

   4core CPU

   12GB RAM

   1800GB HDD ( SATA)

   300GB HDD( NVME)

C6


شروع از   13,200,000ریال
ماهانه

   4core CPU

   16GB RAM

   2400GB HDD ( SATA)

   450GB HDD( NVME)

کومبو ایران C6


شروع از   9,600,000ریال
ماهانه

   4core CPU

   16GB RAM

   2400GB HDD ( SATA)

   450GB HDD( NVME)

C7


شروع از   18,480,000ریال
ماهانه

   8core CPU

   24GB RAM

   3600GB HDD ( SATA)

   600GB HDD( NVME)

کومبو ایران C7


شروع از   13,440,000ریال
ماهانه

   8core CPU

   24GB RAM

   3600GB HDD ( SATA)

   600GB HDD( NVME)

C8


شروع از   24,651,000ریال
ماهانه

   8core CPU

   32GB RAM

   4800GB HDD ( SATA)

   800GB HDD( NVME)

کومبو ایران C8


شروع از   18,000,000ریال
ماهانه

   8core CPU

   32GB RAM

   4800GB HDD ( SATA)

   800GB HDD( NVME)

Powered by WHMCompleteSolution